h

Gepruts

5 december 2006

Gepruts

Maandag 4 december discussieerde de Heerlense Gemeenteraad naar aanleiding van een motie van deStadspartij Heerlen (met in diens fractie-gelederen oud-wethouder Damen)over de huurschuld van 10.000 euro diede Stichting Carnavalsloods Heerlen bij de gemeente heeft. Dit verscheen vandaag in het LD:

Botsing in raad over carnavalsloods
Het Heerlense college van B en W gaat zich opnieuw beraden over de huurschuld van tien mille die de stichting Carnavalsloods Heerlen bij de gemeente heeft. Het college voelt er niets voor die huurschuld kwijt te schelden, maar dreigde gisteravond tijdens de raadsvergadering onderuit te gaan.
Volgens de stichting heeft de gemeente toegezegd 23.500 euro aan onderhoudskosten te betalen. Heerlen weigert echter de door de stichting opgestuurde rekeningen te betalen en eist de achterstallige huur op.
Wethouder Cor Duif (SP) meldde gisteren tijdens de raadsvergadering nog eens dat uitgebreid onderzoek geen enkele aanwijzing heeft opgeleverd dat de gemeente een toezegging heeft gedaan voor achterstallig onderhoud op te komen.
Integendeel, de stichting zou de loods aanvaarden in de staat waarin deze verkeerde. Duif: De vorige wethouder financin klaagde zelfs over de lage huur die de stichting moest betalen.

De enige aanwijzing voor de toezegging is een verklaring achteraf van de vorige wethouder cultuur, Loek Damen (Stadspartij). Damen, momenteel raadslid, bevestigde zijn mondelinge toezegging van november 2005 gisteravond nog eens.
Nadat de PvdA een Stadspartijmotie leek te gaan steunen om de carnavalsstichting helemaal gelijk te geven, beloofde het college zich nader over de zaak te beraden. Daarbij zal op voorstel van de SP ook worden bekeken of Damen berhaupt wel gemachtigd was in zijn eentje een toezegging aan de stichting te doen.

Of er nu wel of niet een toezegging is gedaan, de toenmalige wethouder (Damen)heeft er een onoverzichtelijkgeheel van gemaakt. Tot dusverre is er geen enkel stuk op tafel gekomen dat getuigt van een toezegging door de gemeente om onderhoudskosten te betalen of te verrekenen. Sterker nog: er ligt wl een overeenkomstdie met geen woord rept over enige toezegging, voorbehoud of verrekening, maarwel spreekt over aanvaarding van de loods in de staat waarin ie op dat moment verkeerde. Overigens: de huur die de stichting aan de gemeentedient te betalen,is erg laag. Die lage huur kan daardoor als een vorm van 'subsidie' beschouwd worden. Hoe dan ook:de enige houvast bij de toegezegde betaling van de onderhoudskostenis het woord van diezelfde oud-wethouder, die momenteel als raadslid tot de oppositie behoort.

Juridisch kan een mondelinge toezegging bindend zijn, maar tja politiek, bestuurlijk enmoreel kun je toch enkele stevige vraagtekens zetten bij deze gang van zaken.
Uitgangspunt is dat de destijds verantwoordelijke niet zonder dat daartoe aanleiding bestaat gewantrouwd wordt, ook niet als die momenteel als raadslid tot de oppositie behoort, maar.... gepruts van de bovenste plank mag deze situatie toch wel op z'n minst genoemd worden.

Bovendien: hoeveel toezeggingen (of op z'n minst tot welke waarde?)kan een wethouder, zonder enige vorm van transparantie en/of mogelijkheid tot controleachterafeigenlijk verrichten? M.a.w.: hoeveel lijken kunnen er nog uit de kast vallenals toezeggingen simpelweg door een mondelinge bevestiging achteraf hard gemaaktkunnen worden?!

To be continued?

U bent hier