h

Coalitieonderhandelingen over koopzondagen, arbeidsmarkt en onderwijs

8 april 2014

Coalitieonderhandelingen over koopzondagen, arbeidsmarkt en onderwijs

De partijen die in Heerlen aan tafel zitten voor de coalitieonderhandelingen (SP, OPH, CDA, PvdA, VVD en D66) zijn het binnen het thema economie eens geworden over de volgende onderwerpen.

 

Koopzondagen en detailhandel

De ondernemers worden uitgedaagd om gezamenlijk voor 1 januari 2015 een breed gedragen voorstel te formuleren voor de winkelsluitingstijden in het centrum. Als dat er komt zal de gemeente hier ruimhartig medewerking aan verlenen.

Komt een dergelijk breed gedragen voorstel van de ondernemers er niet, dan komt de gemeente zelf met een alternatief voorstel, in de richting van het oorspronkelijke collegevoorstel, dat uiterlijk op 1 mei 2015 in werking zal treden.

Voor de Woonboulevard en de supermarkten blijft de huidige situatie ongewijzigd.

Het stadscentrum wordt als centrum van de detailhandel versterkt. De branchering wordt niet overboord gegooid, wel wordt gekeken naar overbodige of verouderde regels.

 

Arbeidsmarktbeleid

De bestaande visie op het arbeidsmarktbeleid wordt onderschreven.

De prioritering van jongeren wordt ondersteund, met als voorbeeld de aanpak van het Jongerenloket, de partijen spreken de hoop uit dat ook de andere Parkstadgemeenten hier weer bij aanhaken.

Het belang van de nadruk op de aanbodproblematiek van de arbeidsmarkt wordt onderstreept. Daarnaast is het van belang om in overleg met het bedrijfsleven oog te hebben voor (toekomstige) vraagproblemen, waarbij ook de positie van ouderen van belang is, waaronder ook (bij)scholing om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren/te behouden.

De kansen van grensoverschrijdende werkgelegenheid worden nadrukkelijk verkend en waar mogelijk beter benut.

De invoering van de Participatiewet en de toekomst van de sociale werkvoorziening baren de deelnemende partijen grote zorgen. Dit temeer omdat de financiële gevolgen voor onze regio, met een groot aantal mensen in de sociale werkvoorziening, nog veel ingrijpender zijn dan elders. De al bestaande actieve lobby om meer compensatie te eisen voor de regio’s die dit betreft wordt ondersteund. Binnen de sociale werkvoorziening moet het beschut werken voor degenen die daarvoor in aanmerking komen overeind gehouden worden, daarnaast worden ontwikkelingen als het gemeentelijk werkbedrijf gestimuleerd.

Rond de activering van mensen met een uitkering bestaan nu diverse mogelijkheden.

Wie een kans heeft op betaald werk moet deze ook grijpen. Het succesvolle Baanbrekend Werk is een re-integratie-project, en wordt als zodanig voortgezet, naast andere re-integratie-instrumenten. Ook is al besloten tot invoering van een gemeentelijk werkbedrijf, voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Vrijwilligerswerk door mensen met een uitkering wordt gestimuleerd.

Buiten voornoemde aanpak heeft de gemeente Heerlen geen behoefte aan de zogeheten verplichte tegenprestatie, en zolang daarvoor van rijkswege geen verplichting geldt zal deze in Heerlen niet ingevoerd worden.

 

Onderwijs

Rond het onderwijs zijn diverse nieuwe landelijke regels in het geding:

Bij de invoering van het Passend Onderwijs dient er een goede afstemming te zijn tussen het onderwijs en de gemeente.

De nieuwe Jeugdwet geeft nog nadrukkelijker aan dat bij kinderen met problemen ook de gezinssituatie betrokken moet worden. De onderwijssector moet dus betrokken zijn bij de samenwerking in de jeugdketen.

Het baart de partijen zorg dat de toegankelijkheid van het Middelbaar Beroepsonderwijs (Mbo) als gevolg van landelijke regelgeving wordt beperkt. Heerlen zal daarom in samenwerking met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven een leer/werk-programma opstellen om deze jongeren toch in de gelegenheid te stellen een vakdiploma te halen

In het kader van de doorlopende leerlijn in het vakonderwijs is de aansluiting tussen Vmbo en Mbo van belang.

Conform de eerdere afspraken dient een deel van het Mbo van Arcus in/bij de binnenstad gehandhaafd te blijven.

De deelnemende partijen onderstrepen het belang van de aanpak Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie, en van Voortijdig Schoolverlaten, dat in Heerlen is teruggebracht tot het landelijk gemiddelde.

De Raad van de gemeente Heerlen heeft eerder een onderwijshuisvestingsplan goedgekeurd. Voor zover daarbij gezien de ontwikkelingen in het onderwijs aanpassingen nodig zouden zijn speelt de sociale structuur van de buurt daarbij een belangrijke rol.

De Kennisinstellingen in Heerlen worden betrokken bij gemeentelijke onderzoeksvragen.

Het schoolzwemmen wordt gehandhaafd.

U bent hier