h

TERUG DIE PENSIOENEN!

24 september 2014

TERUG DIE PENSIOENEN!

OUD-MIJNWERKERS IN VERZET TEGEN OVERDRACHT VAN HUN PENSIOENEN AAN VERZEKERAAR AEGON.

Hoewel de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank de overdracht formeel nog moeten goedkeuren, waren de Limburgse media laaiend enthousiast over de overdracht van de pensioenen van de oud-mijnwerkers aan verzekeraar Aegon. Maar langzamerhand wordt de dubbele bodem in die overdracht duidelijker en stuit men op steeds groter verzet van de oud-mijnwerkers. Noch het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (AMF), noch het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (BFM)  heeft de mijnwerkers namelijk iets gevraagd. Zoals in vroeger jaren óók al voor hen is gedacht. Daarnaast heeft Aegon laten weten dat de pensioenen nooit meer verlaagd worden, maar ook niet meer verhoogd.

Op 26 augustus is er in Carbon6 (toeval?) een bijeenkomst geweest tussen de woordvoerder van de mijnwerkers, Wiel Niks, een aantal Zuid Limburgse SP- afdelingen en Jan de Wit, oud lid van de Tweede Kamer voor de SP en in 2007 ook al actief in het Actiecomité Mijnwerkerspensioenen. In deze bijeenkomst heeft men gesproken over de mogelijkheid om –weer!-in actie te komen over het onrecht dat de oud- mijnwerkers wordt aangedaan.

Daarnaast heeft de SP-fractie in de Provinciale Staten van Limburg het initiatief genomen om op vrijdag 12 september 2014 met de Statenleden te praten over deze dubieuze overdracht. Op de publieke tribune zat een delegatie van de oud-mijnwerkers. Wiel Niks heeft in die vergadering nog eens uiteengezet wat de bezwaren van de koempels zijn tegen de overdracht van de pensioenen aan Aegon.

Er wordt weliswaar een eenmalige verhoging van de pensioenen in het vooruitzicht gesteld (8-10%) maar die weegt niet op tegen het nadeel dat de afgelopen jaren is ontstaan doordat de pensioenen niet meer zijn geïndexeerd, en in het geval van de voormalige mijnbeambten zelfs verlaagd met 7,6%. Nu bovendien de pensioenen nooit meer zullen worden verhoogd na 2015 zal het inkomen van de oud-mijnwerker steeds meer dalen. Een triest vooruitzicht.

Namens de SP-fractie in de Provinciale Staten stelde Daan Prevoo voor dat de Limburgse Staten een motie zouden aannemen waarin de bezorgdheid over deze ontwikkeling tot uitdrukking komt en waarin de regering wordt gevraagd stappen te zetten richting AMF, BFM en hun deelnemersraden om deze overdracht terug te draaien en te gaan overleggen met de oud-mijnwerkers zelf.

Een grote meerderheid van de Statenleden sprak zich uit voor een dergelijk initiatief. Van zijn kant deed gedeputeerde Koopmans ook een aantal toezeggingen: hij zal dit probleem gaan bespreken met alle Limburgse Tweede Kamerleden, de regering op de hoogte brengen van de grote bezorgdheid onder de oud-mijnwerkers en er bij de pensioenfondsen en hun deelnemersraden op aandringen dat zij in overleg treden met de oud-mijnwerkers.

Het inmiddels opgerichte actiecomité ‘Aegonpoen is Koempelpensioen’ noemt dit een eerste stap. Het comité blijft zich inzetten voor het ongedaan maken van de verkoop van de pensioenen, en van de uitsluiting van de indexering “ten eeuwigen dage”.

Wordt vervolgd, zo stelt het Heerlense raadslid Chris Hesse.

U bent hier