h

Zandafwinning Sibelco-groeve: zand erover!

8 december 2014

Zandafwinning Sibelco-groeve: zand erover!

Foto: Yolanda Claessens

In 2009 is door de  gemeenteraad een masterplan vastgesteld voor de herinrichting van het zandgroevengebied van Beaujean en Sibelco. Naast de gemeente Heerlen hebben ook andere partijen, zoals de provincie,  de gemeente Landgraaf, de Stichting Natuurmonumenten en de firma’s Beaujean en Sigrano c.q. Sibelco,  hiermee ingestemd. De firma Beaujean heeft gevraagd om niet te hoeven wachten op Sibelco om al te beginnen met herinrichting van hun groeves, zodra ze klaar zijn met zandwinning.

Begin vorig jaar is er onder leiding van de provincie (de vergunningverlener) gestart met een transformatie-proces, dat moet leiden tot definitieve afspraken rondom de herinrichting van de Sibelcogroeve. De SP vond en vindt nog steeds dat de afspraken uit het Masterplan leidend moeten zijn in dit proces en dat er een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd moet worden voor het definitieve plan. Vertegenwoordigers van allerlei partijen moeten daarom actief deel kunnen nemen aan dit proces. Helaas zagen verschillende vertegenwoordigers van omwonenden en andere belanghebbenden zich genoodzaakt om hun medewerking aan dit proces op te schorten, omdat zij zich niet serieus genomen voelden. Ondanks een door de Heerlense gemeenteraad unaniem aangenomen motie met als opdracht aan het College om alles in het werk te stellen om deze partijen weer aan tafel te krijgen, zijn er geen pogingen in deze richting gedaan. De SP betreurt dit zeer!

Het lijkt er op dat Sibelco dit transformatieproces wil gebruiken om de in het masterplan gemaakte afspraken te omzeilen of tenminste op te rekken. In het masterplan is nadrukkelijk afgesproken dat in geval van gedeeltelijke afgraving van de mijnsteenberg in elk geval een schil moet blijven staan. De optie om de berg geheel af te graven is wat de SP betreft niet bespreekbaar!

Sibelco (voorheen Sigrano) heeft in het verleden  meermaals blijk gegeven zich het liefst niets aan te willen trekken van andere partijen. Zo is er eerder gedreigd met het plaatsen van een hek rond het hele gebied, als het bedrijf geen  toestemming zou krijgen voor het afgraven van de mijnsteenberg. Het argument hiervoor was dat er dan geen geld zou zijn voor herinrichting van het gebied. Sibelco heeft echter, volgens de geldende vergunningen, de plicht om het gebied na beëindiging van de zandwinning opnieuw in te richten. Het bedrijf heeft hier ook geld voor gereserveerd c.q. moeten reserveren.

Daarnaast probeert Sibelco voortdurend de einddatum van de zandwinning op te schuiven, terwijl in de huidige vergunningen 2020 als einddatum genoemd staat. Alleen als er een vergunning komt voor het gedeeltelijk afgraven van de mijnsteenberg, kan de zandwinning in dit stuk langer doorgaan (tot uiterlijk 2025). Ook de onwil om het zuidwestelijke gedeelte van het gebied open te stellen, getuigt niet van goede wil. Diverse partijen dringen hierop aan nu dit veilig zou kunnen en al helemaal na de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg.

De SP was indertijd voor het geven van een beschermde status aan de mijnsteenberg, omdat wij dit een belangrijk overblijfsel vinden van onze mijngeschiedenis, waarvan al zoveel verloren is gegaan. Helaas heeft de gemeenteraad zich toen uitgesproken tegen deze beschermde status.  Voordat Sibelco toestemming krijgt om de berg gedeeltelijk af te graven, moet het bedrijf eerst een Milieu Effect Rapportage op laten stellen, waarin wordt onderzocht wat de gevolgen hiervan zullen zijn op het milieu en de omgeving.

Nu ligt er een voorkeursvariant, waar alle partijen zich in lijken te kunnen vinden, de zogenaamde B+-variant, gebaseerd op het masterplan. Ook hierin staat dat de er in elk geval een schil  moet blijven staan van de mijnsteenberg, indien Sibelco toestemming krijgt om het zand onder de berg te winnen. Addertje onder het gras is dat Sibelco ook na 2020 mag doorgaan met de  zandwinning. Een harde einddatum zal in nader overleg met de diverse betrokken partijen worden vastgesteld, evenals de fasering van de herinrichting van de groeve.  De SP vindt dat de einddatum in elk geval zo dicht mogelijk bij 2020 moet komen te liggen, want de mensen op met name de Heksenberg hebben lang genoeg (over)last gehad van de zandwinning. Wij zullen het verdere proces kritisch blijven volgen en waar nodig proberen bij te sturen.

U bent hier