h

HeerlenMijnStad- Koopzondagen

9 februari 2015

HeerlenMijnStad- Koopzondagen

Foto: Dominique Ducornez / flyer tegen 52 koopzondagen 2013

In het Limburgs Dagblad van 5 februari 2015 verscheen een heugelijk bericht over de gebundelde krachten van Heerlen Mijn Stad (HMS). De SP-fractie is zeer blij met het bundelen van krachten door het MKB in het centrum van onze stad. In het betreffende artikel staat echter
ook een opvatting van dhr. Hochstenbach, één van de bestuursleden van HMS, die allesbehalve tot tevredenheid leidt. Een goede reden voor SP raadslid Hilde Leeman om hierover vragen aan het college te stellen.

Dhr. Hochstenbach stelt er: “Het bestuur van HMS acht het echter op voorhand niet reeël dat Heerlen terugkomt op algehele vrijgave van de koopzondagen - ongeacht of die opvatting breed gedragen wordt. Juist nu we de krachten bundelen om ons als regionaal
koopcentrum te profileren zou het contraproductief zijn weer met beperkingen te komen”.

In het Coalitie-akkoord 2014-2018 staat echter dit:"Ten
aanzien van het koopzondagenbeleid in de binnenstad willen wij als coalitie de Heerlense ondernemers vragen voor 1 januari 2015 een breed gedragen nieuw voorstel te formuleren."

Verder staat er: "Wanneer dit voorstel er niet komt dan zullen wij, mede op basis van een nog uit te voeren evaluatie, een alternatief voorstel ontwikkelen dat zich
waarschijnlijk inhoudelijk zal bewegen in de richting van het in 2013 door het college gedane voorstel. In ieder geval zal nieuwe regelgeving per 1 mei 2015 in werking treden.
"

De mening van dhr. Hochstenbach, en mogelijk ook van de nieuwe organisatie HMS, strookt niet met de afspraken en het voornemen van het college rondom de koopzondagen. De SP stelt daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het juist dat de gemeente Heerlen op verzoek van organisatie(s) die de ondernemers in het centrum vertegenwoordigen - op hún verzoek - extra ruimte/tijd (niet vóór 1 januari 2015, maar uiterlijk 1 april) heeft gegeven om te komen tot een ‘breed gedragen nieuw voorstel’?
  2. Speelde in dat verzoek de ‘breed gedragenheid’ enige rol?
  3. Deelt u de opvatting van de SP-fractie dat een verzoek voor extra tijd merkwaardig danwel volstrekt overbodig is als kennelijk bij voorbaat een vermindering van het aantal koopzondagen lijkt te worden uitgesloten en het blijkbaar evenmin toe doet of die opvatting breed gedragen is? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u dat de oorzaak van de heroverweging van 52 koopzondagen enkele niet te missen negatieve effecten en zorgen zijn (o.a. onduidelijkheid voor bezoekers, helft van de ondernemers in het centrum dicht)?
  5. Uit het LD van 5 februari 2015: “Het bestuur van HMS acht het echter op voorhand niet reeël dat Heerlen terugkomt op algehele vrijgave van de koopzondagen- ongeacht of die opvatting breed gedragen wordt." Hochstenbach: “Juist nu we de krachten bundelen om ons als regionaal koopcentrum te profileren zou het contraproductief zijn weer met beperkingen te komen”. Bent u bereid om na te gaan of deze uitspraak (gedaan door een bestuurslid van HMS) de hele organisatie vertegenwoordigt? Zo ja, kunt u de gemeenteraad informeren of het wel of niet de opvatting van Heerlen Mijn Stad betreft?
  6. Deelt u de opvatting dat een organisatie die iedereen in het centrum van onze stad zegt te willen vertegenwoordigen, zich in de discussie tussen onder andere grote en kleine winkeliers, met de stelling "ongeacht breed gedragen", buitenspel plaatst? En dat deze stelling op zijn zachtst gezegd ongelukkig is?
  7. Wat zult u doen om de cruciale voorwaarde "breed gedragen" serieus te laten nemen? Hoe zult u toetsen of de kleine winkeliers hierin daadwerkelijk vertegenwoordigd zijn?

 

 

U bent hier