h

Uitruil specialisaties Atrium-Orbis

21 maart 2015

Uitruil specialisaties Atrium-Orbis

In het LD van maandag 16 maart 2015 staat een artikel over de centralisatie van de borstkankerzorg in het Orbis. Dit betekent dat vrouwen uit Parkstad vanaf 1 september 2015 niet meer in Heerlen terecht kunnen voor mammografieën, operaties en chemokuren.
Volgens specialisten in het Heerlense ziekenhuis is dit in strijd met eerder gemaakte afspraken. Die garandeerden dat patiënten voor de eerste intake, alle eenvoudige diagnostiek zoals scans en echo’s én nazorg op beide fusielocaties terecht zouden kunnen. Alleen voor operaties zou er mogelijk verder gereisd moeten worden. Deze belofte is volgens het krantenartikel voor de cliënten- en ondernemingsraad altijd een hard punt geweest om akkoord te gaan met de fusie.

Voor de SP is het belangrijk dat patiënten uit Parkstad ook in het Atrium in Heerlen terecht kunnen voor de (na-)behandeling van borstkanker. Er blijft zodoende keuzevrijheid voor de locatie waar men terecht kan. Nu lijkt er sprake te zijn van een uitruil en centralisatie van specialisaties, waardoor er voor de patiënten nog maar beperkt sprake is van keuzevrijheid. Eerder was er namelijk al sprake van centralisatie van verloskundige zorg in het Atrium. Ook hiervan vindt de SP dat verloskunde behoort tot de basiszorg. Die moet op beide locaties beschikbaar zijn!

Nu er wederom sprake lijkt te zijn van verregaande centralisatie, stellen we over dit onderwerp opnieuw vragen aan het college van B&W in Heerlen.

 1. Hoe en wanneer is het College op de hoogte gebracht van de plannen om de borstkanker- zorg te concentreren in het Orbis ziekenhuis?
 2. Zijn deze plannen niet in strijd met de voorwaarde om de achtergestelde lening te verstrekken dat in elk geval de basiszorg op beide locaties blijft?
 3. Weet het College waarom er gekozen is voor het Orbis, terwijl er in Heerlen jaarlijks veel meer behandelingen voor borstkanker plaatsvinden?
 4. Is het College het met de SP eens dat het onwenselijk is dat vrouwen uit Parkstad straks verder moeten reizen voor diagnose en (na-) behandeling?
 5. Deelt het College de mening van de SP dat er  door deze centralisatie geen sprake meer is van keuzevrijheid voor borstkankerpatiënten?
 6. Hoe verhoudt zich deze voorgenomen centralisatie met de eerder  gedane belofte dat alleen de hoog specialistische zorg gecentraliseerd zou worden?
 7. Wat vindt het College van de kapitaal-vernietiging doordat behandelruimtes in het Atrium leeg komen te staan, terwijl die daar 2 jaar geleden nog speciaal voor zijn ingericht?
 8. Is het College bereid om in gesprek te gaan met Atrium-Orbis om in elk geval de (na-) behandeling en controle van borstkanker-patiënten in Heerlen overeind te houden?
  Zo ja, op welke termijn?
  Zo nee, waarom niet?

U bent hier