h

EINDELIJK EEN HEERLENSE LEEGSTANDSVERORDENING

26 mei 2016

EINDELIJK EEN HEERLENSE LEEGSTANDSVERORDENING

Leegstand is één van de meest genoemde irritatiepunten als het gaat over de stad. Leegstand komt de stad niet ten goede. Verheugend is het daarom dat het College van Burgemeester en Wethouders op 24 mei 2016 besloten heeft om maatregelen tegen leegstand te nemen. Dit werd vastgelegd in een Leegstandsverordening, in combinatie met het nieuwe visiedocument ‘Leegstand in breder verband’.

SP-motie

De SP maakt zich al langere tijd hard om iets te doen aan de vrijblijvende leegstand in de stad en aan vastgoedeigenaren die zich nergens iets van aan trekken en geen actie ondernemen om hun pand gevuld te krijgen. Huren zakten niet, panden bleven leeg en de stad werd hierdoor op verschillende plekken onaantrekkelijk. Tegelijkertijd kregen daardoor jonge en startende ondernemers geen gelegenheid om met hun winkel of bedrijf te starten: de kosten waren veel te hoog en de panden vaak minder geschikt voor iemand die klein wilde beginnen.

Tijdens de Algemene Beschouwingen, op 5 november 2014, diende de SP fractie daarom een motie in, die het College opriep om te komen tot een Leegstandsverordening waarin de mogelijkheden opgenomen zijn om –waar nodig- sancties op te leggen aan vastgoed eigenaren die hun panden leeg laten staan.

De motie werd unaniem aangenomen en is nu uitgevoerd.

Leegstand verplicht melden

Pandeigenaren/vastgoedbazen die te maken krijgen met leegstand die langer dan zes maanden duurt, móeten dat gaan melden. De eigenaar en de gemeente gaan vervolgens met elkaar in overleg over mogelijke oplossingen. Uiteindelijk kan de gemeente zelfs een nieuwe gebruiker voordragen, die de eigenaar dan moet accepteren. Bij de aanpak van leegstand gaat het om winkels, kantoren en maatschappelijke gebouwen (scholen, buurt- en sportaccommodaties).

Leegstand is een complex probleem. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente het initiatief neemt om dit, samen met de betrokken partijen, op te lossen. Niet alleen door te vragen, maar door te eisen en te sanctioneren als dat nodig is. Daarbij wil de gemeente gericht te werk gaan. Daarom bekijkt ze eerst op welke plekken leegstand actief moet worden bestreden.

Eerst uitproberen

Het uitgangspunt voor deze aanpak in Heerlen is niet alleen het oplossen van leegstand in het centrum, maar ook het op peil houden en versterken van de economische structuur in buurten en wijken. Het motto is ‘Vulling op de juiste plek’.

Omdat nog niet duidelijk is hoe deze verordening in de praktijk uit zal pakken, wordt deze in eerste instantie als proef gedurende twee jaar ingezet in Heerlen-centrum en Hoensbroek-centrum .

De aanhouder wint

Het was een kwestie van lange adem en volhouden. Maar het heeft dus geloond: het College heeft de motie van november 2014 ter harte genomen en is overgegaan tot actie. De SP fractie is benieuwd naar de eerste ervaringen en zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

U bent hier