h

Tihange UIT!

23 mei 2017

Tihange UIT!

21 april  stelde SP raadslid Chris Hesse schriftelijke vragen aan het College over Tihange. Dagblad de Limburger had namelijk op 19 april 2017 geschreven dat er vanuit de Veiligheidsregio Zuid Limburg (lees: de burgemeesters) geen steun (‘in woord en daad’) wordt gegeven aan de grote anti-Tihange demonstratie op 25 juni. Dan wordt er een menselijke ketting gevormd tussen Tihange en Aken (90km). De staat waarin Tihange zich bevindt, vormt naar de mening van velen, een bedreiging voor de veiligheid van de inwoners in onze regio en dient daarom gesloten te worden. De SP is het hiermee eens. Het antwoord van het College op de vragen, kunt u hieronder lezen.

Geachte heer Hesse, naar aanleiding van uw vragen d.d. 20 april 2017 inzake ‘Geen steun voor maatschappelijk initiatief m.b.t. sluiting Tihange’ delen wij u het volgende mede.

Vraag 1. Klopt de suggestie in het artikel dat alleen burgemeester Akkermans van Eijsden-Margraten een (vergeefse) poging heeft gedaan om de Veiligheidsregio te mobiliseren om steun uit te spreken voor dit maatschappelijk initiatief om de veiligheid van onze regio te waarborgen en dús Tihange te sluiten?

Antwoord.

Ja

Vraag 2. Klopt de constatering in het bijgevoegde artikel dat de meeste bestuursleden van de Veiligheidsregio van mening zijn dat ‘het eerder een kwestie is van de gemeenteraden’?

Antwoord.

Deze constatering klopt. Vrijwel het gehele veiligheidsbestuur deelt deze opvatting.

Vraag 3. Behoorde de burgemeester van Heerlen tot ‘de meeste bestuursleden’ of was hij van mening dat er wél steun zou moeten zijn vanuit de Veiligheidsregio voor dit maatschappelijk initiatief?

Antwoord.

De Veiligheidsregio is belast met de voorbereiding op rampen en crisis. De problemen bij de kerncentrale Tihange en de maatschappelijke onrust die dit oplevert worden zeer serieus genomen door de Veiligheidsregio. Belangrijk hierbij is dat er naar de feitelijkheden gekeken moet worden. De veiligheidsregio is daarbij nadrukkelijk niet de partij met deskundigheid over deze zeer complexe materie, dat is de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Feit is dat dat de ANVS geen aanleiding ziet om de voorbereidingen op een stralingsincident aan te passen.

De motie van Eijsden-Margraten inzake het steunen van de mensenketting actie op 25-6 is een politiek-maatschappelijk vraagstuk en valt hiermee buiten de scope van de Veiligheidsregio. Het Algemeen Veiligheidsbestuur heeft eerder afspraken gemaakt over deze scope, met als doel te voorkomen dat er vanuit één bestuur verschillende signalen naar burgers gaan. Ik steun het standpunt om vast te houden aan deze afspraken. In de bewuste vergadering heb ik wel kenbaar

gemaakt de motie voor te leggen aan de gemeenteraad. Verder heb ik nogmaals aangegeven schouder aan schouder te staan met Aken en de Städteregion Aachen in de strijd tegen Tihange. Ook heb ik aandacht gevraagd voor de maatschappelijke onrust die mede wordt veroorzaakt door tegenstrijdige berichtgeving. Er bestaat behoefte aan een goede communicatielijn binnen de Euregio. Hiertoe zal vanuit de Veiligheidsregio een communicatieplan worden opgesteld. Een van de acties die hieruit gaat voortvloeien is het organiseren van raadsinformatiebijeenkomsten die

direct na de zomer zullen plaatsvinden. Tenslotte heb ik als enige burgemeester tegengestemd ten aanzien van het voorstel dat er op basis van het ISR rapport geen aanleiding is om de voorbereiding door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, op een ongeval bij Tihange, aan te passen. Ik ben hierbij van mening dat er op dit moment onvoldoende inzicht bestaat in de consequenties van een dergelijk besluit en er een verdere bestudering noodzakelijk is, waaronder de reactie van de Duitste toezichtichthouder het ‘Bundesambt fur Strahlenschutz’ op het ISR-rapport.

Vraag 4. Deelt het College de opvatting dat Tihange dicht moet i.v.m. de veiligheid van onze regio?

Antwoord.

Het College deelt deze opvatting volledig.

Vraag 5. Zo ja, welke initiatieven werden door het College in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder ondernomen?

Antwoord.

- Gemeente Heerlen maakt al sinds 2015 onderdeel uit van een grensoverschrijdende alliantie die een juridische procedure voert die moet leiden tot een spoedige sluiting van de kerncentrale Tihange.

- Gemeente Heerlen heeft in april 2016 gehoor gegeven aan het verzoek van StädteRegion Aachen om een financiële bijdrage te leveren voor het voerend van de juridische procedure. Net als gemeente Aken en gemeente Maastricht heeft Heerlen een bijdrage geleverd van €5.000.

- Heerlen is actief betrokken bij lobbytrajecten. Zo heb ik op 14 juni samen met enkele tientallen burgemeesters uit de Euregio een bezoek gebracht aan Brussel om de Europese Commissie te vragen alle informatie die bekend is over de kerncentrale Tihange te delen. Hierbij is een vragencatalogus overhandigd aan de voorzitter van het Europese Parlement.

- In diverse media heb ik kenbaar gemaakt dat gemeente Heerlen voorstander is van een spoedige sluiting van de kerncentrale.

- Gemeente Heerlen is de eerste gemeente in Nederland waar een TihangeUIT zuil is geplaatst.

Vraag 6. Heeft het College ingestemd met het maatschappelijk initiatief van het symbolisch ‘uitschakelen’ van Tihange middels een zuil voor het gemeentehuis?

Antwoord.

Ja

Vraag 7. Heeft de burgemeester de hendel van de anti-Tihange zuil voor het gemeentehuis ook al omlaag geduwd?

Antwoord.

Ja. Op 31 maart jl. heb ik de zuil officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van de bedenkers, de heer Sellung als vertegenwoordiger van de stad Aken, de voorzitter van de Städteregion Aachen de heer Helmut Etschenberg, en de ondernemers die deze Heerlense zuil gesponsord hebben.

Vraag 8. Waarom steunt het College via de Burgemeester in de Veiligheidsregio dit brede maatschappelijke initiatief niet terwijl zij blijkbaar wel de doelen steunt?

Antwoord.

Het tegendeel is waar. Het college steunt de mensenkettingactie op 25 juni volledig en zal, conform de door de raad op 2 mei jl. unaniem aangenomen motie, de actie actief ondersteunen. Op korte termijn wordt u middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld over de verdere invulling hiervan.

Vraag 9. Deelt het College de opvatting dat niet- deelnemen aan een groter publiek evenement het effect van een ludieke zuil voor het gemeentehuis ondermijnt?

Antwoord.

Het college deelt deze mening. Echter deze situatie is niet aan de orde. Zie antwoord vraag 8.

Vraag 10. Hoe belangrijk is het doel (sluiting van Tihange) als u niet zo ver wil gaan om een breder maatschappelijk initiatief te ondersteunen, óók in de Veiligheidsregio?

Antwoord.

Het college hecht groot belang aan een spoedige sluiting van de kerncentrale Tihange. Het college steunt daarom acties en initiatieven die hieraan een bijdrage leveren.

Vraag 11. Wat zijn alle grote woorden waard over sluiting van Tihange als u bij het minste of geringste deze woorden geen gestand doet?

Antwoord.

Zoals uit beantwoording van de eerdere vragen blijkt is gemeente Heerlen zeer actief betrokken bij diverse acties, waaronder de kettingactie op 25-6.

Hoogachtend,

De burgemeester van Heerlen,

R.K.H. Krewinkel

 

U bent hier