h

Coalitiebesprekingen Heerlen: overeenstemming over beheer, onderhoud en wonen

12 april 2018

Coalitiebesprekingen Heerlen: overeenstemming over beheer, onderhoud en wonen

Foto: jordy clemens

De partijen die in Heerlen over een nieuwe coalitie onderhandelen (SP, OPH, CDA, VVD/D66 en GroenLinks) zijn het eens geworden over de onderwerpen beheer, onderhoud en wonen.

Beheer en onderhoud

‘1000 extra bomen de komende jaren’.

De partijen zijn het er over eens dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte deels tot een te laag niveau is gezakt. Dat is met name bij het groen zichtbaar. Als er de komende jaren extra geld is, moet dat deels worden aangewend om dit niveau weer te verhogen. De partijen willen daarom voorstellen van het nieuwe college voor de verhoging van het onderhoudsniveau. In afwachting van een plan ‘1000 extra bomen de komende jaren’ komt er een moratorium op bomenkap, tenzij er sprake is van wortelopdruk of gevaar.

Ook is er de wens om de communicatie over beheer en onderhoud, en informatie over de plek waar vragen en klachten gemeld kunnen worden, beter te laten verlopen.

Buurtbewoners moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden bij mogelijkheden de eigen wijk extra te onderhouden.

‘Het Gebrookerbos is overal in Heerlen’.

Deze succesvolle aanpak uit Hoensbroek en Heerlen Noord, waarbij buurtbewoners en ondernemers gefaciliteerd worden zelf kleinschalige initiatieven op braakliggende stukken grond te ontplooien, moet over de hele stad uitgerold worden. Dat sluit ook aan bij de ‘stadslabs’ in Heerlen Centrum.

Punten die verder genoemd zijn bij dit thema zijn bijvoorbeeld verlenging van de bladkorvenperiode, aanpak zwerfvuil, meer afvalbakken, ecologisch beheer en de ‘eetbare stad’. Deze aspecten worden betrokken bij de buurtbeheerplannen die samen met bewoners worden vastgesteld.

Wonen

Met de komst van de nieuwe woningwet heeft de gemeente meer bevoegdheden gekregen om de woningcorporaties te sturen. Deze bevoegdheden worden in de komende periode onder andere gericht op de volgende punten.

  1. Meer verduurzaming van sociale huurwoningen. Deze zijn vaak slecht geïsoleerd, met hoge energierekeningen voor de huurders als gevolg. En bij (financiële) besparingsmogelijkheden voor energie, zoals zonnepanelen, komen huurders juist veel minder aan bod. Beide aspecten dienen door de corporaties opgepakt te worden. (Andere aspecten van duurzaamheid en woningen komen in de coalitie-afspraken rond duurzaamheid aan de orde).
  1. Bij woningtoewijzing aan mensen die begeleiding nodig hebben moet er een evenwichtige spreiding over de regio komen. De bestaande Housing Parkstad-systematiek moet daarom verder uitgebouwd te worden.
  1. Ook dienen de Heerlense corporaties één systematiek voor woningzoekenden te hanteren.
  1. In het kader van de integrale aanpak van de problematiek rond huisjesmelkerspanden moeten woningcorporaties een kwalitatief goed alternatief bieden voor mensen die nu in het huisjesmelkerscircuit rondgepompt worden.

Daarnaast dient de gemeente zich bij Wonen in de komende periode op de volgende punten te richten.

Woningbouw in het centrum van Heerlen en Parkstad is een essentieel onderdeel van de aanpak in het centrum. Om dit mogelijk te maken moet het bij de woningbouwprogrammering mogelijk worden dat (gesloopte) vierkante meters retail en kantoorruimte worden omgezet in woningbouw.

Woningen dienen zoveel mogelijk levensloopbestendig te zijn. Bij nieuwbouw en renovatie dient dit meegenomen te worden.

Gezien de veranderingen in de woningmarkt wordt gestreefd naar het ook in Heerlen invoeren van de starterslening. Om beweging in de woningmarkt te krijgen voor mensen die door een dure bestaande  hypotheek niet kunnen verhuizen wordt invoering van de ‘Beter Leven Hypotheek’ onderzocht.

De gemeente ondersteunt in voorkomende gevallen onderzoek naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van leegstaande (historische) panden in de Heerlense buurten. Het is aan de eigenaren die mogelijkheden te benutten, en, als die mogelijkheden er niet blijken te zijn, zo nodig ook snel tot sloop over te gaan. Verloedering, waar ook de buurt onder lijdt, moet voorkomen worden.

Wij streven naar meer gemengde woonwijken, rijk en arm, met ook oog voor andere leefvormen

 

U bent hier