h

Coalitievorming Heerlen: overeenstemming over het sociaal domein

2 april 2018

Coalitievorming Heerlen: overeenstemming over het sociaal domein

Foto: jordy clemens

De deelnemende partijen aan het coalitieoverleg in Heerlen (SP, OPH, CDA, PHB, VVD, D66, PvdD en GL hebben op 2 april overeenstemming bereikt over de koers in het sociale domein.

Sociale koers wordt voorgezet en uitgebouwd

Allereerst werd geconstateerd dat de lijn van de afgelopen jaren gesteund wordt. De sociale koers van Heerlen wordt voortgezet en uitgebouwd.

Met het oog op de grote achterstanden die Heerlen op dit gebied heeft, moeten preventie en het over de generaties doorgeven van sociale problemen centraal staan. We moeten voorkomen dat de problematiek van nu, ook bij kinderen, zich herhaalt als deze kinderen straks volwassen zijn. Onderwijs, Jeugdhulp en bestrijding van Kinderarmoede spelen daarbij een centrale rol. Onderwijs en zorg moeten nadrukkelijk met elkaar verweven worden.

Achterstanden bij kinderen zijn bijvoorbeeld zichtbaar bij het hoge percentage Heerlense kinderen (27%) dat niet (jaarlijks) naar de tandarts gaat. Wij berusten daar niet in en willen via vormen van collectieve samenwerking, zoals een kindertandarts, deze achterstanden terugdringen. Dit zal nader uitgewerkt worden.

Samenwerking in de zorg

In de afgelopen periode zijn in Heerlen belangrijke stappen gezet rond een nieuwe aanpak in de zorg. Samenwerking in plaats van marktwerking, en vertrouwen en ruimte voor de professionals en hun deskundigheid zijn de kern van de ‘Stand-by’- aanpak bij de maatschappelijke ondersteuning. Deze aanpak wordt in de komende periode uitgebreid naar bijvoorbeeld de jeugdzorg en de huishoudelijke zorg maar ook over de grenzen van de gemeentelijke zorg heen. Voorbeelden daarvan zijn de GGZ in de wijk en de samenwerking met wijkverpleegkundigen en huisartsen. Bij de verdere ontwikkeling van deze aanpak dient er aandacht te zijn voor het behoud van het vertrouwd gezicht bij de overdracht van zorg.

Reïntegratie en sociale werkvoorziening

Zeker nu het economisch beter gaat moeten mogelijkheden om mensen die nu geen werk hebben aan het werk te helpen met beide handen worden aangegrepen. Het is de beste manier om armoede en gebrek aan participatie te bestrijden. De gemeente stimuleert en faciliteert dat op een creatieve en waar nodig onconventionele manier. Arbeidsmarkttoeleiding werkt het beste als dat op een positieve en stimulerende manier gebeurt. De zeer positieve ervaringen van Baanbrekend Werk (re-ïntegratie), (betaald) Werk voor Heerlen, en de succesvolle bemiddeling van Heerlen naar werk bij VDL zijn daar voorbeelden van.

Het aanpakken van mogelijkheden voor betaald werk is niet vrijblijvend. Anderzijds moeten we af van zinloze verplichtingen voor mensen in de bijstand, als duidelijk is dat deze niet tot meer kansen op werk en participatie leiden. De beoordeling daarvan gebeurt op individuele basis. Als fulltime werk niet mogelijk is, worden mogelijkheden voor parttime inkomsten gestimuleerd. Bij het stimuleren van vrijwilligerswerk door mensen in de bijstand wordt gewaakt voor verdringing van betaald werk.

Voor mensen met beperkingen kiest Heerlen voor loonkostensubsidie aan de werkgever, waarbij mensen tenminste het minimumloon verdienen, en niet voor loondispensatie waarbij mensen voor minder dan het minimumloon werken. Getracht wordt hiervoor ook bij de andere gemeenten in de regio steun te krijgen.

De sociale werkvoorziening is op slot gegaan voor nieuwe instroom. Daarmee is een gemis ontstaan voor ‘nieuwe’ mensen die op beschut werk aangewezen zijn. Heerlen zet daarom in op de inrichting van een voorziening voor ‘Nieuw Beschut Werken’.

Armoede, schuldhulpverlening, ouderen

Het armoedebeleid en de schuldhulpverlening worden beter aangesloten bij de leefwereld en de praktische mogelijkheden die mensen hebben in plaats van teveel vanuit bureaucratische procedures te redeneren. Bij bestrijding van armoede onder kinderen en ouderen moeten onze ambities hoog zijn.

Bij ouderenzorg zetten we ook in op de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten op buurtniveau, en de inzet van buurthulpen zijn daarbij belangrijk. Informatie over voorzieningen voor ouderen moet makkelijk vindbaar en actueel zijn.

Met het wegvallen van de verzorgingshuizen is een lacune ontstaan tussen verpleeghuizen en zorg voor mensen die thuis wonen. Zorgbuurthuizen kunnen een rol spelen om die lacune te vervullen. De financiering daarvan ligt niet bij de gemeente, maar de gemeente stimuleert wel de inrichting daarvan.

Aan ‘Heerlen Inclusief’: toegankelijkheid en bereikbaarheid voor mensen met een beperking, moet in alle onderdelen van ons handelen invulling gegeven worden.

Het ‘Wittemer Beraad’ is een voorbeeld om ook in Heerlen in overleg te gaan met geëngageerde mensen in onze stad. Met als doel om te praten hoe we ons samenleven inrichten: open, met durf, creatief, bezield - en vooral praktisch! In dit beraad zijn essentiële punten aan de orde gekomen die ook voor Heerlen van belang zijn. De ontwrichtende werking van flexibilisering van de arbeid bestrijden: oftewel meer zekerheid van werk en inkomen. En aandacht voor werkende armen: het bestrijden van armoede onder werkenden.

U bent hier