h

Loon en zekerheid voor cruciale beroepen

13 november 2021

Loon en zekerheid voor cruciale beroepen

We zijn nog niet van corona af. In de komende weken zal een groot aantal mensen, in heel diverse cruciale beroepen en functies, weer in de frontlinie staan om ons land draaiende te houden. De waardering daarvoor moet veel meer zijn dan applaus alleen.

In de vergadering van de raad dd. 24 februari is de motie aangenomen over
‘Aansluiting bij coalitie minimumloon naar € 14,- ‘. In deze motie werd geconstateerd dat Heerlen een grote groep bewoners kent met cruciale beroepen zoals ziekenhuisschoonmaker, supermarktmedewerker,
pakketbezorger, vuilnisophaler, zorgverlener, handhaver,
distributiemedewerker en vele anderen die ons land in crisistijd overeind
houden.

Verder werd erop gewezen dat duizenden Heerlenaren ondanks hun
onmisbare beroep een inkomen hebben waarmee ze officieel tot de werkende armen behoren en waarmee ze hun gezinnen niet of nauwelijks kunnen onderhouden.

In het dictum werd het college opgeroepen om Heerlen zich aan te sluiten bij de coalitie van gemeenten en organisaties ‘Voor 14’ en werd het college
verzocht om deze aansluiting te bevorderen, aangezien Heerlen een spoedige verhoging van het minimumloon naar € 14,-- per uur noodzakelijk acht.

Om de stand van zaken te achterhalen en het thema nogmaals onder de aandacht van het college te brengen, stelt SP raadslid Chris
Hesse onderstaande vragen aan het college van B&W:

1. deelt u de opvatting van de SP- fractie dat de sociale inhaalslag van
onze stad gepaard moet gaan met verhoging van de laagste lonen?

2. Wat verdient de laagstbetaalde loonschaal in:
a. Schoonmaak van stadskantoor,
b. Wmo-vervoer, leerlingvervoer,
c. Huishoudelijke hulp,
d. Gemeenteambtenaren,
e. Brandweermensen,
f. Boa’s,
g. Vuilnisophalers,
h. GGD-medewerkers.

3. Op welke plekken verdienen mensen met cruciale beroepen, die direct
of indirect in opdracht van de gemeente werken, nog geen € 14,-/uur?

4. Wat gaat het College doen om de lonen van de onder punt 2
genoemde cruciale beroepen, deze Onmisbaren, te verhogen?

5. Wat heeft het College sinds de in de toelichting genoemde raadsmotie
actief gedaan binnen de coalitie 'Minimumloon naar € 14,-'?

U bent hier