h

Ziektekostenverzekering minima

5 februari 2006

Ziektekostenverzekering minima

Al geruime tijd vraagt de SP om de invoering van een collectieve ziektekostenverzekering voor de mensen in de bijstand. Op die manier kunnen de ernstige nadelen van de nieuwe zorgwet wat gecompenseerd worden. Zo kunnen zeprofiteren van een korting op de premie, en kan voorkomen dat mensen door betalingsachterstanden onverzekerd raken. (Klik op LEES verder, en zieonderaan de Brief van de SP aan de Gemeenteraad!)

More...

Voorstellen die de SP hierover in januari en oktober 2005 al deed werden door de meerderheid van de Raad afgewezen. En vooral wethouder Hol was hier fel tegen gekant, met verhalen over "eigen verantwoordelijkheid" (= zoek het zelf maar uit). De meerderheid van de Raad steunde dit. Maar in december 2005 kreeg de SP dan toch de rest van de Raad achter zich met een motie waarin Hol opdracht kreeg om de mogelijkheden van een collectieve verzekering snel te bekijken.

Hol deed dit gewoon niet, hij onderzocht niets. En op 17 januari meldde hij de raadscommissie dat het sowieso te laat was.De SP noemde dit toen sabotage door Hol, maar de rest van de Heerlense politiek slikte het gewoon.

Op 31 januari meldde de krantdat Hol, nu op verzoek van zijn bevriende coalitiepartijen,opeens toch wil overgaan tot een collectieve verzekering. Hij probeert dit nu hals-over-kop alsnog te regelen door aan te haken bij een collectieve verzekering van Licom.

Iedereen die dit las begreep dat dit alles gebeurt met het oog op (en met angst voor) de komende raadsverkiezingen. Zie ok de column hierover van Joos Philippens in het LD van 1 februari.

Maar laten we ons allereerst aan de bijbelse uitspraak houden: "Wij verheugen ons meer over een bekeerde zondaar dan over tien rechtvaardigen".

En verder zou je veel vaker verkiezingen wenen als dat partijen er toe brengt om plotseling voor sociaal beleid te zijn!

Overigens zal de SP bij de raadsvergadering van 7 februari aan de Raad om een uitspraak vragen over het optreden van wethouder Hol in deze zaak.

DE SP BRIEF:

De Raad van de gemeente Heerlen
Het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen

Heerlen, 2 februari 2006

Geachte dames en heren,

Namens de SP-fractie laat ik u weten dat wij blij zijn dat wethouder Hol inmiddels uit zijn ivoren toren komt en zij het met frisse tegenzin - werk wil maken van een collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met lage inkomens in Heerlen. Beter laat dan nooit!

Daarnaast zijn wij het meer dan beu dat wethouder Hol steeds weer met een beschuldigende vinger wijst naar de Raad van Heerlen en roept dat de Raad maar eerder en duidelijker had moeten vragen. Wethouder Hol moet onderhand eens ophouden de waarheid geweld aan te doen.

De feiten:

1. De discussie om een collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden loopt inmiddels al heel wat jaren. Aanvankelijk ging dit over een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. In de periode dat we het ziekenfonds nog hadden lag daar met name het probleem. Vanaf mei 2004 is hier besluitvorming over.

2. Langzamerhand werd steeds meer bekend hoe het nieuwe zorgstelsel er vanaf 2006 uit zou komen te zien en welke risicos er zijn voor mensen met lage inkomens. Bij de behandeling van een - door de SP ingediend - amendement hierover op 1 februari 2005 beloofde wethouder Scholtissen reeds dat er i.v.m. de invoering per 1 januari 2006, tijdig bekeken zou worden wat te doen. De discussie hierover is sindsdien steeds doorgegaan.

3. Overzicht

- Mei 2004: raads- en collegebesluit om in principe vanaf 2005 over te gaan tot een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.

- Najaar 2004: het college stelt voor om geen aanvullende ziektekostenverzekering te regelen. Diverse malen is hierover fors gedebatteerd in de commissie SIG.

- Najaar 2004: ook de Seniorenraad bepleit een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen.

- Raad 1 februari 2005: vaststelling van het bijstandsbeleid. Er ligt een collegevoorstel om geen collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan te bieden. De SP dient een amendement in om dit wel te doen. Dit amendement wordt door het College ontraden. Wethouder Scholtissen belooft wel om binnen enkele maanden de invoering van een collectieve ziektekostenverzekering met ingang van 2006 uit te werken en aan raad voor te leggen.
Het SP-amendement krijgt alleen steun van GL

- Raad oktober 2005 De Ouderenpartij Heerlen dient een motie in voor een aanvullende collectieve ziektekostenverzekering en trekt deze meteen weer in. De SP dient die motie vervolgens in. Helaas wordt deze, na een negatief advies door wethouder Hol namens het College, door ruime meerderheid verworpen.

- Commissie SIG november 2005. Er ligt eindelijk een collegevoorstel. Helaas houdt dit in dat Heerlen niet komt met een collectieve ziektekostenverzekering. Halverwege de behandeling trekt wethouder Hol dit voorstel in. Wethouder Hol belooft om terug te komen met een nieuw voorstel. Het blijft stil.

- Raad december 2005: De SP dient motie in om alsnog per omgaande de mogelijkheden voor een collectieve ziektekostenverzekering te onderzoeken. Deze motie wordt met kracht ontraden door wethouder Hol. Desondanks wordt de motie door de hele raad aangenomen.

- Commissie SIG 17 januari 2006. De heer Hol lapt de unaniem - door de gemeenteraad aangenomen motie aan zijn laars .In plaats daarvan komt hij met een briefje dat hij dit samen met de Tripool- gemeenten wil bekijken, maar dat het dit jaar zeker niet meer lukt.

Naast de discussies in de Raad zijn er ook diverse pleidooien voor een (aanvullende) collectieve ziektekostenverzekering geweest van in ieder geval de Seniorenraad en de Clintenraad voor Bijstandsgerechtigden.

Als verantwoordelijk wethouder voor sociale zaken zou de heer Hol zijn uiterste best moeten doen om de omstandigheden voor al die mensen in onze stad die op de armoedegrens leven, waar mogelijk, te verbeteren. In plaats daarvan toont hij zich harteloos en onverschillig.

Naast een gebrek aan initiatief om te bezien wat de gemeente voor deze mensen kan betekenen heeft wethouder Hol ook lak aan de wensen van de gemeenteraad. Zelfs een raadsbrede motie op dit gebied legt hij arrogant naast zich neer.

Namens de SP-fractie spreek ik mijn ongenoegen uit over:

  1. Het gebrek aan initiatief van de zijde van het College/wethouder Hol om met de middelen die de gemeente heeft serieus iets te doen aan het armoedeprobleem in onze stad.
  2. De arrogante opstelling van wethouder Hol die de opvattingen en wensen van de Raad omtrent een collectieve ziektekostenverzekering naast zich neerlegt en dan ook nog de Raad de schuld wenst te geven van zijn eigen tekortschieten.

Wij zullen aanstaande dinsdag over dit onderwerp een uitspraak vragen van de raad.

Namens de SP-fractie,

met vriendelijke groet

Riet de Wit

U bent hier