h

Stadswal

14 december 2006

Stadswal

Heerlen kent een eeuwenoude stadswal. Een deel van die voormalige omwalling van de kern van de stad (rondom de Pancratiuskerk) heet zelfs de oudstestadswalvan Nederland te zijn. Het deel van destadswal, onder het Pancratiusplein,dat de beste kwaliteit bezit,bevindt zichnaast de trap van het Glaspaleis.

Eerder sprak de Heerlense gemeenteraad zich uit voor behoud van de stadswal. 2 moties (SP/Pvda en CDA)werden overgenomen/aanvaard. Vandaag sprak de raadscommissie VBB (veiligheid, beheer en bereik) over de stadswal. Namens de SP sprak Ger Meesters in de commissie over de stadswal.Heerlen heeft een fascinerende geschiedenis. De stadswal is een toonbeeld van de ontstaansgeschiedenis van het uiteindelijke Heerlen. De eeuwenoudestadswal is het tastbare bewijs van het verhaal van die ontstaansgeschiedenis.

Het College stelde voor om de stadswal in situ te bewaren. Zowel SPer Ger Meesters als Barry Braeken (PvdA) vroegen wethouder Offermans wat met de term in situ bedoeld wordt en of hij op de hoogte is wat het Verdrag van Malta hierover zegt. Daarnaast vroegen beiden de wethouder de argumentatie omde stadswalonder de grond te bewaren (dus niet zichtbaarvoor het publiek)te nuanceren en te verdiepen. Welke voorbeelden van gemeenten waarin een glazen plaat een slechte oplossing is gebleken, zijn er precies? Hoe zit het met de financileruimte binnen het Pleinenplan?Waarom wordt er in de argumentatie gesproken alsof er gekozen zou moeten worden tussenopenbaren en educatie?

SP, Pvda, Ouderenpartij Heerlen, VVD en Stadspartij Heerlen toonden zich uitermate kritisch en stuurden aan op het aanhouden van het stuk dat in de commissie ter sprake was.Het CDA en de Leefbaren toonden fractie-voorbehoud. Kortom: voordat de raad zich erover buigt, vindt de commissie dat er eerst antwoorden moeten komen op de vele vragen die bestaan.

De wethouder deed de toezegging de vragen schriftelijke te beantwoorden.

wordt vervolgd.

U bent hier