h

Sociale stad blijft bittere noodzaak

16 maart 2014

Sociale stad blijft bittere noodzaak

De SP heeft het al vaker gezegd: Heerlen is de sociaalste stad van Nederland en moet dat blijven. Niet uit luxe maar uit bittere noodzaak. Juist omdat er zoveel armoede en sociale problemen zijn, is het zo goed dat Heerlen doet wat ze kan om die  mensen een steuntje in de rug te bieden.

Dat toont ook weer het nieuwste overzicht Kinderen in Tel aan over de situatie van kinderen in Nederland. Waarbij ook gemeten is hoeveel kinderen in de Nederlandse gemeenten in een gezin met een
bijstandsuitkering wonen, en dus in armoede leven. In Heerlen was dat in 2012 13,7 %, een van de hoogste cijfers van Nederland. Kinderen in Tel constateert
die cijfers, maar meet niet wat gemeenten doen om die gezinnen en kinderen te ondersteunen en te helpen, juist hetgeen waar Heerlen mee laat zien de sociaalste stad te zijn.

Kinderen in Tel meet wel de noodzaak iets te doen, maar kijkt niet wat een gemeente doet om te helpen. Politici die nu beweren:?Hoezo sociaalste gemeente, met zoveel kinderen in de armoede? gaan blijkbaar uit van de gedachte dat miljonairsgemeente Rozendaal (bij  Arnhem) de sociaalste gemeente van Nederland is. Met 0 % kinderen in een bijstandsgezin (volgens Kinderen in Tel).

Heerlen doet er uiteraard ook alles aan het cijfer kinderen in uitkeringsgezin te verbeteren, en heeft daar na de meting van Kinderen in Tel ook in verhouding tot de rest van het land spectaculaire resultaten mee bereikt. Tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 steeg in het hele land het aantal  bijstands- uitkeringen met 11 % terwijl het in Heerlen gelijk bleef.

Kinderen in Tel meet ook allerlei andere onderdelen van de situatie van de Nederlandse jeugd. Bij enkele belangrijke daarvan heeft Heerlen tussen 2011 en 2012 een duidelijke verbetering laten zijn. Zo is de jeugdwerkloosheid duidelijk gedaald, terwijl die landelijk gestegen is. Ook het aantal kinderen in de Jeugdzorg is in Heerlen sterk gedaald, dat geldt ook voor het aantal tienermoeders.

Heerlen zou achteruit gegaan zijn bij de cijfers over baby- en kindersterfte, gemeten over een periode van 5 jaar. Zeer omstreden cijfers overigens, want Kinderen in Tel beweert bij een groot deel van de gemeenten een babysterfte en kindersterfte van 0 % in 5 jaar. Hetgeen
nooit kan kloppen, maar toch door Kinderen in Tel wordt beweerd.

Kletskoek Ook omstreden zijn de cijfers die Kinderen in Tel hanteert bij haar lijstje aantal kinderen in een achterstandswijk.
Wat in Heerlen 90 % zou zijn. Kletskoek van cijferaars die de werkelijkheid niet kennen. Uiteraard, Heerlen heeft wijken met flinke problemen. Maar om 90 % van de Heerlense wijken als achterstandswijken te typeren is nonsens.

Al deze cijfers bij elkaar husselt Kinderen in Tel tweejaarlijks door elkaar tot een soort negatieve probleem-ranglijst van alle gemeenten. Waarbij Heerlen de voorgaande keren steevast na Rotterdam op de tweede plaats kwam. Dat Heerlen zelfs in dit zeer omstreden onderzoekiets beter scoort met een 4de plaats toont hoe dan ook aan dat Heerlen de weg omhoog gevonden heeft.

U bent hier