h

Gevolgen val kabinet-Rutte voor arbeidsgehandicapten

18 mei 2012

Gevolgen val kabinet-Rutte voor arbeidsgehandicapten

Het kabinet Rutte is gevallen; door de Kunduzcoalitie is een nieuw bezuinigingsplan afgesproken met daarin een andere aanpak dan die van de gevallen rechtse coalitie. Dat de SP zich ook hierbij vragen stelt moge duidelijk zijn. Echter: voor een aantal voor Heerlen belangrijke zaken zoals de sociale werkvoorziening, hebben deze nieuwe bezuinigingsvoorstellen mogelijk een grote invloed. Dat is de reden waarom we vragen hebben gesteld over de gevolgen van deze gebeurtenissen voor de sociale werkvoorziening in Parkstad.

Het Limburgs Dagblad van 3 mei 2012 schreef hierover ook. Volgens deze krant gaat de aangekondigde rijksbezuiniging van 100 miljoen euro op de sociale werkvoorziening in 2013 niet door. In hetzelfde artikel zegt dhr. Vrehen, directeur van Licom, dat Licom daardoor 4,5 miljoen meer te besteden zal hebben. Dat is gunstig omdat Licom op dit moment samen met de gemeente aan het onderzoeken is hoe de sociale werkvoorziening in deze regio anders georganiseerd kan worden. Dat heeft te maken met de bezuinigingen, met de aangekondigde Wet Werken naar Vermogen en met het gegeven dat er in de werkwijze en de aanpak van Licom bij de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap wel het een en ander te verbeteren valt. De ingeslagen weg naar een verbeterde werkwijze zal dezelfde blijven, zo stelt Vrehen in hetzelfde artikel.

Mogelijk ?even? meer te besteden dus. Dit betekent dat er wat meer financi?le ruimte blijft om die andere aanpak goed te organiseren. In het kort betekent het namelijk dat er van gemeenten verwacht wordt dat zij hun burgers met een arbeidshandicap waar mogelijk naar een plek in het reguliere bedrijfsleven toe zullen leiden. Op zich geen verkeerde gedachte, zo vindt de SP, mits dit maar gebeurt op een goede manier en met een stevige portie begeleiding op de werkplek. Vooral in dat laatste zou de pijn gaan zitten. Gemeenten krijgen in het plan van het oude kabinet uiteindelijk een vijfde deel minder als subsidie die voor iedere burger met een arbeidshandicap ?n een indicatie voor sociale werkvoorziening gegeven wordt. Er blijft op die manier minder geld over voor ? onder andere ? die begeleiding en dat vindt de SP een kwalijke zaak. Gemeenten zullen alsmaar dieper in de eigen buidel moeten tasten om deze begeleiding op een goede manier te laten verlopen. En, in een gemeente gaat het niet anders dan in een gewoon huishouden: een Euro kan maar 1 keer uitgegeven worden.

Een lastig dilemma omdat we het juist als gemeente belangrijk vinden om een goed sociaal klimaat in Heerlen te bewaren. Niet voor niets zijn we uitgeroepen tot de meest sociale stad van Nederland! Reden genoeg om hierover de volgende vragen te stellen aan het college.

1.Is het college op de hoogte van het gegeven dat er door de val van het kabinet Rutte in 2013
mogelijk minder bezuinigd zal worden op de sociale werkvoorziening?
2.Kloppen de feiten en de cijfers zoals genoemd in dit artikel van het Limburgs Dagblad?
3.Is het waar dat de val van het kabinet Rutte-Verhagen-Wilders tevens tot gevolg heeft dat de
uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen pas later ingezet zal worden?
4.Wat betekent dit dan voor de burgers van Heerlen met een arbeidshandicap, afhankelijk van
een goede sociale werkvoorziening?
5.Is waar wat dhr. Vrehen volgens het artikel in het Limburgs Dagblad beweerd zou hebben
(dat Licom evengoed zal doorgaan op de ingeslagen weg)?
6.Wat betekent dit dan concreet voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening van
Licom?
7.Heeft dit nog gevolgen voor de reeds aangekondigde en doorgevoerde maatregelen bij Licom
tot nu toe?
8.Wanneer verwacht het college dan dat de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen in
zal gaan?
9.Is al duidelijk of dit ook gevolgen heeft voor de wet op zichzelf of blijft de inhoud hiervan
onverkort van kracht?
10.Deelt het college de mening van de SP dat mensen met een arbeidshandicap zo goed
mogelijk voorbereid dienen te worden om aansluiting te vinden bij reguliere werkgevers?
11.Licom zou hierin een belangrijke rol gaan spelen. Kan het bedrag wat nu minder ?bespaard?
lijkt te worden specifiek hiervoor ingezet worden en hoe kan voorkomen worden dat het in
de grote hoop verdwijnt?
12.Weet het college op welke manier de werknemers van Licom van deze nieuwe
ontwikkelingen op de hoogte worden gesteld? Zo ja: hoe dan?

Een andere kwestie ligt in het verlengde van de voorgaande vragen en de te varen koers bij Licom. Op de nieuwssite van ?wijlimburg.nl? wordt op 3 mei melding gemaakt van het gegeven dat een manager strategie en beleid op 21 mei in dienst zal treden van Licom bv in Heerlen.
Dat is de reden waarom we onderstaande vragen ook maar toegevoegd hebben. Het klinkt immers merkwaardig als er een nieuwe hoge manager wordt aangesteld terwijl er hoe dan ook bezuinigd dient te worden binnen het bedrijf.

13.Hoe moeten we de aankondiging van het aanstellen van een manager strategie en beleid zien
in het kader van de veranderingen die bij Licom plaats zullen vinden en de daaraan
gekoppelde bezuinigingstaakstelling?
14.Was het college, waren de aandeelhouders, van dit voornemen op de hoogte? Zo ja, past dit
binnen het ombuigingstraject van Licom; zo neen: had het college, hadden de
aandeelhouders hiervan op de hoogte moeten zijn?

U bent hier