h

SP onaangenaam verrast door wegbezuinigen verloskunde

6 mei 2012

SP onaangenaam verrast door wegbezuinigen verloskunde

De SP is onaangenaam verrast door het bericht dat de 3 ziekenhuizen (Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad) in Zuid-Limburg serieus nadenken over een fusie van de verloskunde. De ziekenhuizen zeggen dat het niet rendabel is om op 3 plaatsen acute verloskunde overeind te houden.

SP-raadslid Yolanda Claessens stelt dinsdag in de Heerlense gemeenteraad vragen aan het College van burgemeester en wethouders over wat zij een "babyfabriek" noemt. "Het gaat hier niet om schroefjes, maar om vrouwen, moeders en hun baby's. Het gaat om zorg die niet planbaar is. Die zorg moet zo dichtbij mogelijk plaatsvinden. Het is waanzin wanneer de boodschap in een stedelijk gebied voor zo'n 400.000 mensen wordt: u gaat bevallen mevrouw, gordel om, want we gaan eerst nog 30 kilometer reizen. Dat is levensgevaarlijk!"

SP-Kamerlid Nine Kooijman stelde reeds onderstaande schriftelijke vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het voornemen om de verloskundige zorg in Zuid-Limburg te concentreren op ??n locatie

  1. Wat is uw reactie op het bericht dat de ziekenhuizen AZM, Atrium en Orbis de 24-uurs verloskundige zorg willen concentreren op ??n locatie? Vindt u het aanvaardbaar dat de bereikbaarheid van deze levensreddende voorziening wordt verminderd? Wilt u uw antwoord toelichten? (1)
  2. Vindt u het aanvaardbaar dat de keuzevrijheid van vrouwen in Zuid-Limburg wordt ingeperkt? Wilt u uw antwoord toelichten?
  3. Is de kwaliteit van de geboden zorg thans zo onder de maat dat een zwaar middel als concentratie noodzakelijk wordt geacht om deze kwaliteit te verbeteren? Zo nee, deelt u de mening dat dit dan een oneigenlijk argument is? Zo ja, waarom is door u kennelijk niet adequaat ingegrepen via de Inspectie voor de Gezondheidszorg?
  4. Deelt u de mening dat het voornemen van concentratie van verloskundige zorg de ambitie van deze krimpregio om meer jonge gezinnen aan te trekken, frustreert? Zo nee, hoe denkt u dat het onder druk zetten van de beschikbaarheid van verloskundige zorg bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van deze regio voor jonge gezinnen?
  5. Wat is uw reactie op de stelling dat de voor het aanbieden van 24-uurs verloskundige zorg noodzakelijke investering pas loont bij 3000 bevallingen? Deelt u de mening dat de beschikbaarheid van vitale zorg niet afhankelijk mag zijn van bedrijfseconomische analyses als ware het een fabriek? Zo nee, waarom niet?
  6. Bestaat er een kwalitatieve ondergrens voor het aantal bevallingen dat noodzakelijk is om de kwaliteit te garanderen die wij in Nederland wenselijk achten? Zo ja, welke en waar is deze op gebaseerd?
  7. Zijn er adviesbureaus betrokken bij de plannen voor concentratie? Zo ja, welke?
  8. Bent u bereid zich in te spannen om de plannen voor concentratie van tafel te krijgen en te zorgen dat er een sluitende samenwerking komt tussen verloskundigen en gynaecologen om de risico?s te verkleinen en de kwaliteit te verbeteren zonder dat de beschikbaarheid afneemt? Zo nee, waarom niet?

    (1) http://www.limburger.nl/article/20120503/REGIONIEUWS01/120509897/1001

U bent hier