h

Buitenring: is Provinciale Staten cruciale informatie onthouden?

20 september 2012

Buitenring: is Provinciale Staten cruciale informatie onthouden?

De Buitenring is al lange tijd een zwaarbeladen discussie. De SP stelde al in 2008 een alternatief voor de 488 miljoen euro (19.000 euro per meter!) verslindende vierbaansweg voor. CDA en PVV-Gedeputeerden denderden echter door. Ook VVDer Koppe lijkt vooralsnog door te gaan op de oude weg. De Buitenring-soap duurt voort. De SP ontdekte vandaag dat Provinciale Staten waarschijnlijk cruciale informatie uit Parkstad onthouden is.

Provinciale Staten bogen zich op 29 juni over de politiek beladen Buitenring. De SP ontdekte in openbare stukken dat in het Parkstadbestuur (het bestuur van de samenwerkende gemeenten in de regio) een afspraak was gemaakt om Provinciale Staten voorafgaande aan de Statenvergadering van 29 juni 2012 te informeren over de standpunten van de gemeenten in Parkstad.

Verantwoordelijk wethouder Geurts (PvdA/Brunssum, verantwoordelijk voor de Buitenring in het Parkstadbestuur) kreeg op 27 juni 2012 van het Parkstadbestuur de opdracht om de brief te verzenden voor de Provinciale Statenvergadering van 29 juni 2012. Dat was belangrijk voor de besluitvorming in Provinciale Staten. Tussen 27 en 29 juni gebeurde er iets bijzonders. Geurts verstuurde de brief niet wegens 'gewijzigde strategie'. Wel sprak Geurts in de tussentijd met Gedeputeerde Koppe over de brief. Andere Parkstadbestuurders (zoals burgemeester Depla van Heerlen) blijken uit openbare stukken 'ontstemd' te zijn over de gang van zaken.

De SP wil exact weten welk spel hier gespeeld is. Het heeft er alle schijn van dat er binnen Parkstad verschillend wordt gedacht over of/hoe de gemeenten gebonden zijn aan de Buitenring. Wat deed Geurts in 2 dagen tijd totaal van mening veranderen? Wat is er besproken tussen Koppe en Geurts? En last but nog least: is Provinciale Staten cruciale informatie onthouden?

SP-fractievoorzitter Ron Meyer stelde vragen aan het Parkstadbestuur en het College van B&W van Heerlen.
De schriftelijke vragen aan het College van B&W in Heerlen luiden:

1) Is het juist dat namens de gezamenlijke Parkstad-gemeenten een brief zou worden verzonden betreffende de Buitenring voorafgaande aan de besluitvorming in Provinciale Staten op 29 juni 2012? Zo ja, wat was de kern van die brief?

2) Waarom was het volgens uw College en het Parkstadbestuur (van 27 juni 2012) belangrijk om die brief deel te laten uitmaken van de besluitvorming in Provinciale Staten?

3) Bent u bereid de oorspronkelijke brief zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad van Heerlen ter beschikking te stellen? Zo nee, waarom niet?

4) Is het juist dat die brief de leden van Provinciale Staten niet bereikt heeft, zoals afgesproken in het Parkstadbestuur, voorafgaande aan de besluitvorming in Provinciale Staten?

5) Is het juist dat het gaat om een bewuste keuze ingegeven door een gewijzigde strategie van verantwoordelijk portefeuillehouder Geurts om de afspraak niet na te komen? Is het juist dat die gewijzigde strategie plaatsvond tussen de vergadering van het Parkstadbestuur op 27 juni 2012 en de vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2012?

6) Is het juist dat de betrokken portefeuillehouder in Parkstad tussen 27 en 29 juni 2012 een afspraak met Gedeputeerde Koppe had? Zo ja, wanneer vond dat gesprek plaats?

7) Wat waren de argumenten om de brief eerst met de Gedeputeerde te bespreken alvorens hem aan Provinciale Staten te doen toekomen?

8) Heeft de Gedeputeerde er bij de portefeuillehouder in Parkstad op enige wijze op aangedrongen de brief uit Parkstad niet voor de besluitvorming in Provinciale Staten aan de Statenleden te doen toekomen? Zo ja, hoe en waarom? Zo nee, hoe reageerde de Gedeputeerde op de brief?

9) Heeft uw College kennis van het bestaan van enig verslag van deze zeer belangrijke afspraak tussen de portefeuillehouder in Parkstad en de Gedeputeerde?

10) Welke (andere) redenen had de verantwoordelijk portefeuillehouder in Parkstad om in 2 dagen tijd volkomen van strategie te wijzigen?

11) Is het juist dat Burgemeester Depla als vertegenwoordiger van het College van B&W van Heerlen (in de vergadering van het Parkstadbestuur van 22 augustus 2012) betreurt dat de brief geen onderdeel is geweest van de besluitvorming door Provinciale Staten en ontstemd was over de gang van zaken? Zo ja, waarom?

12) Hoe voorkomt u dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt?

13) Kunt u zich voorstellen dat de gang van zaken het beeld opwerpt van onenigheid en/of tegengestelde belangen binnen het Parkstadbestuur in deze beladen kwestie? Zo nee, waarom niet?

14) Heeft de portefeullehouder Buitenring in het Parkstadbestuur zich inmiddels wel gehouden aan de afspraak (Parkstadbestuur 22 augustus 2012) ?duidelijk te maken aan de provincie hoe de verhoudingen tussen de gemeenten binnen Parkstad liggen, in relatie tot het Gresel convenant? Zo ja, hoe en wanneer?

15) Is het juist dat de standpunten binnen Parkstad (en de afzonderlijke gemeenten) over de status van het Gresel-convenant cruciaal zijn ten aanzien van de Buitenring in het algemeen en de bereidheid van gemeenten om gronden in te brengen in het bijzonder? Zo nee, waarover was u dan ontstemd?

16) Is het juist dat Provinciale Staten bij de besluitvorming belangrijke informatie ontbeerde? Zo nee, waarom niet?

17) Hoe liggen de verhoudingen tussen de gemeenten binnen Parkstad in relatie tot het Gresel convenant exact? Wat zijn de opvattingen van de verschillende Parkstad-gemeenten met betrekking tot het Gresel-convenant? Wie acht zich daaraan wel en wie acht zich daaraan niet gehouden?

18) Welke status dichten Gedeputeerde Staten het 'Gresel-convenant' toe?

U bent hier