h

Bezuinigingen Mondriaan, wethouder verbijsterd

13 februari 2013

Bezuinigingen Mondriaan, wethouder verbijsterd

In verschillende media is aangekondigd dat Mondriaan, de organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-Limburg, de komende twee jaar een bezuinigingstaakstelling van 10 miljoen te verwezenlijken heeft. Een besluit hierover zal eerdaags door Mondriaan genomen worden. Dit zal ook gevolgen hebben voor de gemeente Heerlen.

Van medewerkers als clienten, patienten en patientenbelangengroeperingen, komt het geluid dat Mondriaan met deze aangekondigde bezuinigingen de zorg uit zal hollen. Een bezuiniging bij Mondriaan zal ook consequenties hebben op het gemeentelijke vlak. Heerlen is subsidiegever en werkt op verschillende vlakken nauw met Mondriaan samen. Daarom stelde de SP in de gemeenteraad van Heerlen vragen.

  1. Heeft Mondriaan het college op de hoogte gesteld van de aangekondigde bezuiniging van 10 miljoen?
  2. Mondriaan ontvangt gemeentelijke subsidies voor verschillende activiteiten. Twee daarvan zijn het maatjesproject Horizon en de methadonverstrekking. Voor allebei heeft Mondriaan een bezuiniging aangekondigd. In hoeverre heeft dit gevolgen voor de verdere uitvoering van deze projecten, zowel als voor de subsidierelatie van Mondriaan met de gemeente?
  3. Mondriaan ontvangt vooral gelden voor zorg uit zowel de AWBZ als de ZVW. Hebben landelijk afgesproken beleidswijzigingen in de uitvoering van deze wetten, gevolgen voor de geestelijke gezondheidszorg aan inwoners van Heerlen?
  4. In hoeverre raakt het uitvoeren van deze bezuinigingsplannen nog andere (maatschappelijke) beleidsterreinen in Heerlen?
  5. Heeft het College al stappen ondernomen om de geplande bezuinigingen op te vangen danwel te voorkomen?
  6. Heeft het college over dit alles recent contact gehad met (vertegenwoordigers van) Mondriaan? Zo ja: wat was hiervan de uitkomst? Zo neen: wanneer zal dit gebeuren?

Wethouder van Zutphen zei dat hij verrast was de mededeling over de bezuinigingen in de krant te moeten lezen. Hij had verwacht om als subsidiepartner toch op een directere manier geinformeerd te worden. Nadat hij de organisatie hierop heeft aangesproken, werd een afspraak gemaakt om op korte termijn te spreken over de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen op de gezondheid en de veiligheid in Heerlen. Daarbij zullen zeker het maatjesproject Horizon als de inzet van de methadonbus aan bod komen. Heerlen subsidieert beide projecten fors.

Als meer duidelijk is geworden over de gevolgen en de effecten van deze aangekondigde bezuinigingen, dat zal het onderwerp in de commissie Sociale Infrastructuur geagendeerd worden.

U bent hier