h

WOZL: SP wil garantie voor goede ondersteuning en begeleiding WSWers

31 augustus 2013

WOZL: SP wil garantie voor goede ondersteuning en begeleiding WSWers

De SP wil weten hoe de mensen met een SW-indicatie, gezien de Haagse bezuinigingen en de gang van zaken bij WOZL, goed begeleid en ondersteund kunnen blijven worden? SP-raadslid Dominique Ducornez

SP-raadslid Dominique Ducornez heeft het College van B&W in Heerlen gevraagd om een garantie voor een goede begeleiding en ondersteuning van de mensen in de Sociale Werkvoorziening. Door de landelijke bezuinigingen en de perikelen bij WOZL heeft de SP veel signalen gekregen over een onzorgvuldig en onacceptabel proces van veranderingen bij WOZL.

Vanuit Den Haag worden extreme bezuinigingen op het gebied van de sociale werkvoorziening opgelegd. De SP wil weten welke consequenties die bezuinigingen volgens het College op de sociale werkvoorziening in onze regio zullen hebben.

De laatste maanden bereiken de SP- fractie signalen van medewerkers van de verschillende WOZL locaties over onvrede over de gang van zaken en de ontwikkelingen bij WOZL. Er zou angst heersen over de gevolgen die het stellen van vragen door medewerkers hierover kunnen hebben.
Een relatief groot aantal ondersteunende medewerkers (niet-SW-medewerkers van WOZL) met tijdelijke contracten (34 + 17= 51) dreigt z?n baan op korte termijn te verliezen. Dat is de helft van het aantal ondersteunende medewerkers (zogeheten cao ers). De SP maakt zich zorgen om de zorgvuldigheid en goed werkgeverschap van WOZL.
Minstens zo belangrijk: de SP wil weten hoe de mensen met een SW-indicatie, gezien de Haagse bezuinigingen en de gang van zaken bij WOZL, goed begeleid en ondersteund kunnen blijven worden?

Ducornez stelde de volgende vragen:

1. Hoe groot zijn volgens uw College de bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening? Welke consequenties zullen deze aangekondigde bezuinigingen volgens uw College hebben op de sociale werkvoorziening in onze regio en specifiek in Heerlen?
2. Deelt het College de vrees van de SP-fractie dat de sociale werkvoorziening gedecimeerd zou kunnen worden tot beschut werk voor de zwaarst geindiceerden? Zo ja, wat gaat er dan - in crisistijd- gebeuren met al die andere mensen met een SW-indicatie, die ook sturing, regelmaat en begeleiding nodig hebben?
3. Hoe is de verdeling in onze regio (in aantallen mensen) met betrekking tot zwaarte van begeleiding en indicatie? Kunt u een inschatting maken hoeveel mensen danwel welke groepen op welke wijze door de bezuinigingen getroffen zullen worden?
4. Klopt het dat ongeveer de helft van het aantal ondersteunende medewerkers (CAO ers) ontslagen dreigen te worden? Wat is daarvan de reden? Worden ze door andere medewerkers vervangen of is de doel van het aangekondigde ontslag een inkrimping van de ondersteunende diensten en het management?
5. Welke nazorg is er voor de medewerkers voor wie ontslag dreigt, geregeld?
6. Welke consequenties zullen de aangekondigde ontslagen van ondersteunende WOZL medewerkers (de zogeheten CAO ers) volgens
het college hebben voor de begeleiding van de mensen op de werkvloer met een SW-indicatie?
7. Kan het college een prognose geven van de instroom en uitstroom van mensen met een SW-indicatie voor de komende vijf jaar en kan het
college de hiervoor benodigde begeleiding en ondersteuning (CAO ers) in Fte inschatten? Hoe verhouden deze inschattingen zich tot de huidige
stand van zaken? Zal dit voor de begeleiding en ondersteuning van mensen met een SW-indicatie problemen opleveren?
8. Kan het College garanderen dat WOZL met minder begeleidende en ondersteunende medewerkers zorgvuldige en goede begeleiding en
ondersteuning zal kunnen bieden? Zo ja, waarom denkt het college dit?
Zo neen: wat is het voornemen van het college om hierin wel te laten voorzien?
9. Is het college bekend met de aanpak van de directie en de leidinggevenden van WOZL voor wat betreft het aanzeggen van een
voorgenomen ontslag? Is het college bekend dat deze aanpak voor veel medewerkers (CAO ?n SW) gezien de lange staat van dienst bij het
voormalige Licom van een aantal van deze medewerkers als rauw op het dak en wellicht ook als onwenselijk/onkies voor een bedrijf als WOZL
gezien wordt? Is het college bekend met het gerucht dat voor veel van de mensen aan wie ontslag aangezegd werd, deze aanzegging als een
donderslag bij heldere hemel ervaren werd? Hoe plaatst het college deze handelswijze in de context van de gewenste en gevraagde
transparante handelswijze bij WOZL?
10. Vindt het college deze handelswijze passend bij de cultuurverandering die WOZL dient te bewerkstellingen? Zo ja waarom; zo neen, welke actie denkt het college hierop en ter verbetering in te zetten?
11. Deelt het College de opvatting dat een gezonde organisatie interne kritiek mogelijk maakt? Zo ja, kan het College garanderen dat interne
kritiek bij WOZL mogelijk is zonder dat dit leidt tot de conclusie dat de criticus niet in de nieuwe cultuur past?
12. Kan het college garanderen dat de gemeenten grip hebben op een redelijk en zorgvuldig verloop van het veranderingsproces?

U bent hier