h

Leugenachtige Buitenring-propaganda- deel 2

1 september 2013

Leugenachtige Buitenring-propaganda- deel 2

Is het wenselijk dat de portefeuillehouder Buitenring tegelijkertijd optreedt als de stuwende kracht achter een advertentie die maatschappelijke organisaties opvoert die daar niets van weten?

SP-fractievoorzitter Ron Meyer stelde in juli vragen aan het Parkstadbestuur over de betrokkenheid van de regionale portefeuillehouder Buitenring (Eric Geurts, PvdA) bij een leugenachtige advertentie voor de Buitenring. Geurts bleek de spindoctor van de advertentie te zijn waarin diverse maatschappelijke organisaties als pleitbezorger van de Buitenring werden opgevoerd. Met 1 groot probleem: die organisaties waren nooit benaderd of om toestemming gevraagd en in een enkel geval bestond de betreffende organisaties niet eens meer.

Het Parkstadbestuur beantwoordde geen van de 8 concrete vragen die Meyer eerder stelde, maar dacht te kunnen volstaan met een algemene inleiding, waarnaar vervolgens 8 keer verwezen werd met de opmerking: Zie bovenstaande toelichting.

Meyer stelde direct een nieuwe reeks vragen in de Parkstadraad

.

Schriftelijke vragen, 1 september 2013
Thema: Betrokkenheid portefeuillehouder Buitenring bij leugenachtige Buitenring-propaganda- deel 2
Geacht Parkstadbestuur.
Kortgeleden stelde ik een reeks vragen over de betrokkenheid van de verantwoordelijk portefeuillehouder Buitenring bij de volgende advertentie:?http://buitenringja.nl/userinterface/Images/Advertentie%20Buitenring%20JA%2026%2006%202013.jpg
Die advertentie is regelrechte propaganda voor de Buitenring en voert bovendien organisaties uit onze regio op die daaraan part noch deel hadden, er nooit toestemming voor hebben gegeven en in een enkel geval niet eens meer bestaan. Uw bestuur heeft ervoor gekozen mijn vragen te beantwoorden aan de hand van een algemene inleiding. Vervolgens ontwijkt u iedere (!) vraag (liefst 8 in totaal) door een verwijzing naar die inleiding. U dwingt mij een nieuwe reeks vragen te stellen.?Een bestuur dat (alle!) vragen ontwijkt door middel van een verwijzing naar een algemene inleiding, doet daarmee z'n eigen geloofwaardigheid en de controlerende taak van de raad tekort.

1) Is het u bekend dat meerdere organisaties die op deze advertentie als voorstander van de Buitenring prijken niet meer bestaan danwel daarvoor nooit toestemming hebben gegeven (zoals oa de gemeentelijke afdeling Kasteel Hoensbroek/Historisch Goud)?
2) Bent u bekend met gang van zaken hoe diverse partijen- zonder hun medeweten- in de advertentie- opgenomen zijn? Zo ja, hoe omschrijft u die gang van zaken?
3) U schrijft in uw beantwoording van 28 augustus 2013: "Van de portefeuillehouder wordt verwacht dat hij binnen de gestelde kaders er zorg voor draagt dat de weg er komt. Verbreden van draagvlak voor de weg hoort hierbij."
Hoort daar wel of niet bij het verstrekken van onjuiste informatie danwel het misleiden van mensen door maatschappelijke organisaties op te voeren als voorstanders van de weg z?nder dat die organisaties ooit geraadpleegd zijn, danwel zelfs niet eens meer bestaan?

3) U stelt in uw schrijven van 28 augustus 2013: "De opdrachtverstrekking van de advertentie en de contacten met OPL zijn via derden verlopen."
Welke derden?
Is het juist dat (vertegenwoordigers van) de gemeente Brunssum de OPL benaderd heeft om de advertentie mede te ondertekenen en uit te brengen? Zo ja, hoe ging dat en wie was daarvoor in Brunssum verantwoordelijk?
4) In uw antwoord/inleiding van 28 augustus 2013 bekent u dat de portefeuillehouder Buitenring bemoeienis had met de totstandkoming van de leugenachtige advertentie ("hiertoe heeft hij enkele telefoongesprekken gevoerd met politieke partijen").
De Buitenring is een dossier met spanningen, onzekerheden, opvattingen en talloze scherpe discussies en belangen. Ook in en tussen de Parkstad-gemeenten. Er gaat bijna een half miljard euro met de Buitenring gemoeid en er zijn grote risico's bij de aanleg gemoeid.
a) Is het wenselijk dat de portefeuillehouder Buitenring tegelijkertijd optreedt als de stuwende kracht achter een advertentie die maatschappelijke organisaties opvoert die daar niets van weten?
b) Wat doet het feit dat hij "hiertoe enkele telefoongesprekken heeft gevoerd met politieke partijen" met zijn geloofwaardigheid?
c) Wat zegt het over zijn vermogen om met gezond verstand en enige bestuurlijke afstand namens de h?le regio naar het dossier te kijken?
5) Deelt uw bestuur de opvatting dat het noodzakelijk is afstand te nemen van de advertentie aangezien (op z'n minst de indruk is gewekt dat) de portefeuillehouder Buitenring mee heeft gewerkt ("hiertoe heeft hij enkele telefoongesprekken gevoerd met politieke partijen") aan het verspreiden van onjuiste informatie en daarbij maatschappelijke organisaties in onze regio ten onrechte zijn opgevoerd? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

U bent hier