h

SP bezorgd om asbest in oude Postkantoor Hoensbroek

27 november 2013

SP bezorgd om asbest in oude Postkantoor Hoensbroek

"Met ongebonden asbest mag niet laconiek worden omgesprongen. Zeker niet als het al 15 jaar bij PostNL bekend lijkt te zijn. De gemeente moet bovenop deze kwestie duiken!" zegt SP-fractievoorzitter Ron Meyer

In het voormalige postkantoor van Hoensbroek is asbest aangetroffen. Het gaat zowel om de minder gevaarlijke vastgebonden asbest en de gevaarlijke ongebonden asbest, waarbij de vezels niet in de asbeststructuur vastzitten. Het heeft er alle schijn van dat de eigenaar Post NL Real Estate dat al meer dan 15 jaar weet, maar er (potentiele) kopers noch voormalige huurders en medewerkers over informeerde. De SP heeft het College van B&W van Heerlen gevraagd in te grijpen. SP-fractievoorzitter Ron Meyer wil bovendien een lijst van alle bij de gemeente bekende asbestgevallen.

De SP sprak met enkele betrokkenen en beschikt over diverse stukken waaruit blijkt dat al in 1997 bekend was dat er asbest in het gebouw gevonden was. Toch werden nieuwe huurders niet geinformeerd. Onbekend is of dit ook geldt voor anderen. Oud-medewerkers van het Postkantoor of medewerkers van bedrijven die werkzaam waren in het trappenhuis en de ketelruimte van het oude Postkantoor kunnen contact opnemen met de SP: heerlen@sp.nl

De SP wil weten welke acties de gemeente Heerlen heeft ondernemen of zal ondernemen om risicos te beperken en nalatige eigenaren (alsnog) aan te pakken. De SP wil ook weten of er meer van dit soort gevallen in Heerlen bekend zijn en hoe de gemeente eigenaren dwingt tot het beperken van de gezondheidsrisicos.

De Rijksoverheid schrijft over asbest het volgende:

De gemeente kan u als eigenaar van asbesthoudend materiaal dwingen om maatregelen te nemen. Dat kan als in uw huis losgebonden asbest zit dat onvoldoende is afgeschermd.

Uit stukken waarover de SP beschikt, blijkt dat het asbest in het oude Postkantoor Hoensbroek al jaren geleden ontdekt is door de (toenmalige) eigenaar. In onderhoudslogboeken wordt er al in 1997 melding van gemaakt. De toenmalige eigenaar Post NL Real Estate stelt in een actuele verkoopbrochure vreemdgenoeg: Bodemverontreininging of aanwezigheid van asbest is bij verkoper niet bekend

Het oude Postkantoor is recent door Post NL Real Estate verkocht. De akte is nog niet gepasseerd. Het is de SP niet bekend aan wie het pand is verkocht.

De SP beschikt over serieuze signalen dat mensen die op uiteenlopende wijzen, voor korte en langere duur- werkzaam waren in het pand- blootgesteld kunnen zijn aan een gezondheidsrisico. De mensen die het gebouw vanaf 2009 huurden waren daarvan in ieder geval niet op de hoogte. Of dat ook geldt voor de medewerkers van Post NL en diens voorgangers of voor andere medewerkers die het pand betraden, is vooralsnog onbekend. Enkele betrokkenen schrijven onder andere het volgende:

Ongebonden asbest in de kelderruimte van de oude en nieuwe verwarmingsketel en in het trappenhuis naar die kelder. Deze asbest is vrijgekomen bij het (deels) ontmantelen van de oude kachel. Uit servicerapporten die in het pand waren blijven liggen bleek dat de asbest aan TNT al voor 2009 is gemeld. Maar TNT noch FMT leegstandsbeheer hebben hiervan aan ons ooit melding gedaan of actie ondernomen. Met enige regelmaat moesten er ondertussen reparaties aan de kachel uitgevoerd worden en mijn vrouw en servicemedewerkers van een onderhoudsbedrijf zijn daarbij in die kelder geweest.

Gebonden asbest, in de grote voormalige balieruimte van het postkantoor. Deze asbest is vrijgekomen doordat veelvuldig bij het gebouw zittende hangjongeren in juni 2010 van buitenaf diverse gaten hebben gemaakt (getrapt?) in de beschotting onder de buitenramen. Het daarbij ontstane afval, dat door de voorruimte lag , heb ik (niet wetend welk materiaal het was) opgeruimd, maar zo bleek uit het onderzoek, niet volledig.

SP-fractievoorzitter Ron Meyer stelde de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de aanwezigheid van asbest (gebonden en ongebonden) in het voormalige postkantoor Hoensbroek? Zo ja, welke vorm van asbest/gevaar voor de gezondheid, op welke plekken en op welke datum is de asbest aangetroffen?
 2. Vanaf welke datum beschikt u over deze kennis? Welke acties en maatregelen heeft u ondernemen/getroffen?
 3. Is het u bekend dat in onderhoudslogboeken al vanaf 1997 melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van asbest waarvan in ieder geval uit recent onderzoek gebleken is dat het om losgebonden asbest gaat? Zo ja, wanneer is er melding gemaakt en wat was uw reactie?
 4. Is het u bekend dat na het aantreffen van asbest er nog jarenlang mensen (medewerkers van het Postkantoor, medewerkers van onderhoudsdiensten en de huurder van het pand nadat de Post uit het gebouw verdwenen was) in de ruimten hebben gewerkt en/of aanwezig zijn geweest? Zo ja, wat vindt u daarvan?
 5. Zijn medewerkers en anderen in het verleden op de hoogte gesteld van mogelijke blootstelling aan asbest? Zo nee, waarom niet. Is uw College bereid erop aan te dringen en toe te zien dat dat alsnog gebeurt?
 6. Welke potentiele gevaren lopen mensen danwel hebben mensen gelopen in een gebouw met losgebonden asbest?
 7. Wie is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van mensen in een gebouw met asbest?
 8. Is het u bekend dat de voormalige eigenaar PostNL Real Estate in een recente verkoopbrochure het volgende stelde: Bodemverontreininging of aanwezigheid van asbest is bij verkoper niet bekend? Wat vindt u daarvan als nota bene uit logboeken van werkzaamheden (aan de verwarmingsketel en in het trappenhuis) blijkt dat de aanwezigheid van (ongebonden) asbest al jaren bekend was?
 9. Had u ooit contact met de voormalige eigenaar Post NL Real Estate over asbest? Heeft u contact met de nieuwe eigenaar?
 10. Welke maatregelen zijn er tot op heden getroffen om elk risico voor de (volks)gezondheid uit te sluiten? Oftewel: is de aanwezige (ongebonden) asbest gesaneerd? Zo ja, hoe, wanneer en onder wiens verantwoordelijkheid? Zo nee, waarom niet?
 11. Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente als het gaat om de (volks)gezondheid van inwoners en bezoekers van onze stad met betrekking tot de aanwezigheid van (losgebonden) asbest?
 12. Welke mogelijkheden heeft u om eigenaren te dwingen de risicos van (losgebonden) asbest te beperken danwel anderszins op te treden?
 13. Deelt u de opvatting van de SP dat de wetenschap van aanwezigheid van (ongebonden!) asbest tot een actieve en preventieve houding van de gemeente dient te leiden? Zo nee, waarom niet?
 14. De SP zou graag een overzicht ontvangen van alle bij de gemeente Heerlen bekende gevallen van (losgebonden) asbest. Welke actieve/preventieve/dwingende maatregelen heeft u getroffen/zult u treffen in elk van de afzonderlijke gevallen?

U bent hier