h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


19 maart 2016

De stad is van ons allen!

Foto: Suna Suyoren L1 / L1

In het Limburgs Dagblad van 19 maart 2016 wordt de discussie over het monument, bedoeld als eerbetoon aan de mijnverleden, voortgezet. Onder de titel: "Over het belang van draagvlak" worden twee visies hierop, tegenover elkaar gezet. Aan de ene kant de visie van stedenbouwkundige Michel Habets. Hij stelt dat je discussies over kunst in de openbare ruimte aan vakmensen over moet laten. Ron Meyer daarentegen, pleit voor het betrekken van zo veel mogelijk mensen. Alleen zo ontstaat een monument dat eer betoont aan een verleden waar iedereen trots op wil zijn; een monument wat mensen raakt, ontroert of tot discussie aanzet. Een monument waar velen trots op kunnen zijn. Hieronder kunt u Meyers bijdrage lezen. 

Lees verder
15 maart 2016

Komst beeld mijnwerker afgeblazen?

Foto: Suna Suyoren (L1) / L1

Heerlen heeft een Mijnverleden waar Heerlenaren én de SP trots op zijn. Om die trots te symboliseren, werd al geruime tijd achter de schermen gewerkt aan een kunstwerk. Hierover verschenen zowel op 14 als op 15 maart 2016 artikelen in het LD. Dat van 14 maart droeg de sprekende kop: “Komst beeld
mijnwerker afgeblazen”. De SP wil meer weten over de gang van zaken, de alternatieven en over de manier om draagvlak te genereren en stelt daarom onderstaande vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
13 maart 2016

Laaggeletterdheid in relatie tot armoede en isolement in Heerlen

Foto: Dominique Ducornez

Recent onderzoek van de Universiteit Maastricht laat schokkende cijfers zien over laaggeletterdheid in Heerlen de regio Parkstad. In onze stad is 1 op de 6 laaggeletterd, wat neerkomt op een lees- en schrijfvaardigheid onder basisschoolniveau. Onder 65-plussers is het percentage zelfs 21%.

Lees verder
22 februari 2016

SP-fractie Provinciale Staten: Provincie moet omwonenden Buitenring Brunssum tegemoet komen

Foto: European Roads / Flickr.com

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten in oktober 2015 heeft de SP een motie ingediend die voorwaarden stelde aan verdere aanpassingen van de Buitenring. Deze mogen niet leiden tot een aantasting van natuur of leefbaarheid. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Daarnaast stelde de gemeenteraad van Brunssum  ook een voorwaarde aan deze aanpassing: deze mocht niet leiden tot meer geluidsoverlast voor omwonenden.

Lees verder
7 februari 2016

Rapport onderzoek naar parkeerproblemen Thuiszorgers overhandigd aan wethouder Aarts

Foto: Hannie Vaessen

Dagelijks verlenen veel zorgmedewerkers hulp in de thuissituatie van Heerlenaren. Soms is hiervoor weinig tijd nodig maar soms duurt het geven van de juiste zorg een paar uur per keer. Zorgverleners in Heerlen hebben bij het uitvoeren van hun werk steeds vaker te maken met een gebrek aan parkeerplaatsen in de directe omgeving van de woning of de flat waar ze hulp moeten verlenen.

Lees verder
7 februari 2016

‘Olieveld’ Hoensbroek wordt aangepakt

Foto: sedai bayraktar

In een eerder nieuwsbericht, meldde de SP al dat er op een perceel midden in de mooie Juliana Bernardlaan van Hoensbroek zomaar olie uit de grond stroomt. Als het regent loopt deze olie met de regen het riool in, met alle risico’s van dien voor vervuiling van het oppervlaktewater.

Lees verder
27 januari 2016

Zorgen over kwaliteit én toegankelijkheid Jeugdzorg

Foto: sp amersfoort

De cliëntenraden van XONAR, Gastenhof, Rubicon, Mutsaersstichting, Icarus en PSW Junior hebben een brandbrief gestuurd aan de bestuurders van hun eigen instellingen en aan de gemeenten. Hierin spreken ze hun zorg uit over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de jeugdzorg. De raden geven aan dat deze zorg te laat start, de hulp kwalitatief niet volwaardig is en dat de privacy van de betrokken kinderen, jeugdigen en gezinnen onvoldoende gewaarborgd is.

Lees verder
21 januari 2016

‘olieveld’ in Hoensbroek?

Foto: sedai bayraktar

SP-ers gaan veel de buurten in. Vrijdag 15 januari jongstleden deden we daarbij een opmerkelijke vondst: OLIE!  Deze stroomde zomaar uit de grond op een perceel aan de Juliana Bernardlaan  in Hoensbroek.

Lees verder
19 januari 2016

Heerlen laat groep een-ouder gezinnen niet barsten

Tot eind 2014 kregen een-ouder gezinnen in de bijstand bovenop de bijstandsuitkering die alleenstaanden krijgen (€ 924 per maand) in het hele land een gemeentelijke toeslag van circa € 260 per maand voor de extra kosten de ze voor hun kinderen hebben

Lees verder
16 januari 2016

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade opgericht

Foto: hbvl.be / hbvl.be

Op initiatief van SP-gedeputeerde Daan Prevoo is een Stichting opgericht die in noodsituaties eventuele schade aan woningen als gevolg van stijgend mijnwater kan vergoeden. Voorzitter is Jan de Wit, voormalig lid van Eerste en Tweede Kamer namens de SP. De Stichting neemt verzoeken om een schadevergoeding in  behandeling als sprake is van een ernstige situatie waarbij de veiligheid van wonen in gevaar is. De
Stichting heeft daarvoor een schaderegeling opgesteld voor een goede afwikkeling van een verzoek om schadevergoeding.

Lees verder

Pagina's