h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

24 augustus 2007

Actie: Passart eist duidelijkheid!

Eerder dit jaar heeft de SP-afdeling Heerlen een enqute gehouden in de Oude Passart. Toevalligerwijs kreeg net op die dag een aantal bewoners een brief in de bus dat hun woning op de nominatie stond om dit jaar gesloopt te worden. Die mededeling heeft uiteraard voor heel wat onrust in de wijk gezorgd, vooral omdat verhuurder Woonpunt geen duidelijkheid kon geven over wat er met de rest van de woningen zou gebeuren op termijn. Van de uitslagen van de enqute is een uitgebreid rapport gemaakt, dat vandaag door bewoners van de Passart en een afvaardiging van de SP aangeboden werd aan Woonpunt en wijkwethouder Van Zutphen. In het gesprek met de plaatsvervangend directeur van Woonpunt, de heer Hofland, is duidelijkheid geist over de verdere plannen met de wijk. De heer Hofland vertelde dat er geen plannen zijn voor grootschalige sloop en liet zelfs ruimte om te bezien of de "sloopwoningen" niet alsnog zouden kunnen blijven staan. Hij gaf toe dat de verhuurder verantwoordelijk is voor een goede onderhoudstoestand van de woningen en dat er beter en adequater moet worden omgegaan met meldingen van klachten.
Ook wethouder Van Zutphen zegde toe met Woonpunt in gesprek te zullen gaan in verband met de plannen voor de wijk. Buurtcontactambtenaar, de heer Schreurs, is inmiddels een goede bekende in de wijk en zegde alle steun toe bij het vinden van oplossingen voor problemen.
Al met al was het een nuttige middag, maar: praatjes vullen natuurlijk geen gaatjes! Wij zullen in contact blijven met de bewoners en hen ondersteunen, als zij dit wensen.

Lees verder
17 augustus 2007

Voedselbank

De SP vindt al jaren, en ng steeds, dat het een schande is dat er voedselbanken in Nederland bestaan.Met namelandelijke ingrepen met betrekking tot het inkomen en de koopkracht(alsmede de kaalslag mbt collectieve voorzieningen) van de allerzwaksten, hebben geleid tot het ontstaan van voedselbanken.Ook in de regio Parkstad bestaat er een voedselbank.Gisteren werd een cheque overhandigd op basis van de keuze van een internetpanel van Heerlense burgersdoor de gemeente aan de Voedselbank.

Lees verder
8 augustus 2007

Mijnwaterproject: 2e fase in gang gezet!

Vandaag heeft wethouder Riet de Wit onder enorme belangstelling de 2e fase van het Mijnwaterproject in gang gezet. Na 32 jaar heeft Heerlen de steengang van de ON1 weer 'geopend'. De komende tijd wordt er geboord en getest. Er wordt bekeken of het water in de oude mijngangen geschikt is voor verwarming en koeling. Heerlen loopt met het Mijnwaterproject vooraan als het gaat om duurzame energieprojecten.

Lees verder
6 augustus 2007

Leegstand

Alhoewel het Heerlense centrum zienderogen levendiger wordt, heeft Heerlen nog altijd te makenmetleegstand op diverse plekken. Meerdere malen werd het invullen van lege etalages met kunst als idee geopperd. De gemeeenteheeft diepanden niet in eigendom.De eigenaren lijken jammergenoegniet vaak te voelen voor invulling van de etalages gedurende de leegstand. Heerlen-watcherIrri.nl rapporteert geregeld over de leegstand in Heerlen. Zie bijvoorbeeld hier. De gemeente onderzoekt jaarlijks de (ervaren en feitelijke) leegstand ook zelf.

Lees verder
5 augustus 2007

Licom en de verkoop van Intratuin

Licom is het SW-bedrijf in Zuid-Limburg. D.w.z. Licom verzorgt de sociale werkomgeving van ongeveer 5.000 mensen met een indicatie Sociale werkvoorziening. Deze mensen hebben om uiteenlopende redenen aangepaste arbeidsomstandigheden nodig. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De SP vindt een goed functionerende sociale werkvoorziening erg belangrijk en maakt zich op basis van diverse klachten en berichtgevingen zorgen om de arbeidsomstandigheden van Sw'ers bij Licom. Al menigmaal stelde de SP daarom de situatie (arbeidsomstandigheden, doorstroom, financile situatie, etc.)bij Licom aan de kaak (zie ook bijvoorbeeld de Algemene Beschouwingen van 2006 n 2007).

Lees verder
1 augustus 2007

Start 2e fase Mijnwaterproject

Op woensdag 8 augustus wordt in de tuin van ABP gestart met de boringen van de tweede fase van het Mijnwaterproject. Met dit project wil de gemeente Heerlen onder andere onderzoeken of gebouwen verwarmd en gekoeld kunnen worden met behulp van het water uit de voormalige mijnen. De voormalige mijnen zijn zo weer een potentile energiebron, dit keer als bron van schone energie.

Lees verder
18 juli 2007

Op bezoek bij Ger Meesters

afbeelding-206.jpg
SP-raadslid Ger Meesters moest 3 weken geleden noodgedwongen een bypass-operatie ondergaan. Yolanda Claessens en Ron Meyer gingen namens de SP-afdeling en de SP-fractie in Heerlen op bezoek bij Ger en Tineke.

Lees verder
9 juli 2007

Afvaltoerisme

SP-bestuursleden en fractieleden zijn voortdurend actief in de buurten. En niet alleen wanneer het gaat om grote projecten maar ook wanneer het grote ergernissen betreft. SP-raadslid Math Voncken vraagt al enige tijd aandacht voor het afvalprobleem. Grote bergen afval hopen zich bij met name afvalverzamelpunten in oa Zeswegen en de Molenberg op. Math Voncken en de SP vinden dat deze vorm van vervuiling leidt tot verloedering en uiteindelijk levert dit zeker geen bijdrage tot het veiligheidsgevoel in buurten. Tijdens de Algemene Beschouwingen 2 weken geleden vroeg de SP aandacht voor het afvaltoerisme in de buurten. En Math Voncken trok verder aan de bel.

Lees verder
5 juli 2007

Groen Links en het CDA: 2 handen op 1 buik

Groen Links en het CDA (en de rest van de rechtse oppositie)stemden tot dusverre broederlijk op (vrijwel) alle gebieden met elkaar mee. Hoewel beide partijen groen als partijkleur kennen, mag dit toch op het eerste oog opzienbarend genoemd worden. DeChristen-Democraten worden in het politieke veld toch niet echt in de buurt van Groen Links geplaatst.In Heerlen gedraagt Groen Links zich echter in de verste verte niet als linkse partij. Werd er enige tijd geleden zelfs een (verslechterd) voorstel gedaan met betrekking tot chronisch zieken, vorige week suggereerde GL-raadslidSajjad Rahnama'i dat dit College niets aan Jeugdbeleid en Armoedebeleid zou doen, moest de gemeente wat hem betreftbijdragenaan de bouw vaneen religieusgebouwen werd SP-wethouder Peter van Zutphen vergeleken met Rita Verdonk. Gevraagd naar enige argumenatie of voorbeelden, en geconfronteerd metdegrootste aandacht en investeringen ooit in Heerlen op jeugd-, armoede- en buurtbeleid, bleven Rahnama'i's kaken op elkaar. In dat opzicht lijkt GL in lk geval op haar 'groene' broer CDA.CDA-fractievoorzitter Charles Claessens sprak eerderover ambtelijke blunders en bestuurlijk falen en wist dat,ook naherhaaldelijk verzoek, niet te onderbouwen. Ook als het gaat om duidelijke politieke keuzes zijn CDA en Groen Links als 2 handen op 1 buik: die worden simpelweg niet gemaakt. De financin van de gemeente zijn zogenaamdprut, het beleid is prut en bovenal: de SP is prut. Zeggen hoe het dan anders moet enwat er dan niet moet, is er echterniet bij.

Lees verder
3 juli 2007

SP tegen Guido-voorstel!

De constatering van de SP in de commissie n in de 1e termijn in de Raad is bevestigd. Mosterd n de maaltijd en het mes op de keel. Dat is onacceptabel. Wij stemmen tegen de belabberde procedure en tegen een gebrek aan financile en inhoudelijke afweging. Wij stemmen tegen het voorstel.
SP-fractievoorzitter Ron Meyer in de raad van 3 juli 2007

Lees verder

Pagina's

U bent hier