h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

2 oktober 2006

Licom

De SP ontving recentelijk verontrustende berichten van medewerkers van WSW-bedrijf Licom-ABB. De WSW-werknemers van Licom-ABB klagen over verslechterde arbeidsomstandigheden die naar hun mening het gevolg zijn van een forse druk op de bedrijfscapaciteit door te grote orders. Aangezien het voorzien in uitvoering van de WSW (Wet Sociale werkvoorziening) een gemeentelijke taak is en de gemeente verantwoordelijk is voor mogelijke financile gevolgen, stelde de SP schriftelijke vragen aan het Heerlense College van B&W.

Lees verder
28 september 2006

Wijkbezoek

Als SP-fractie zijn we van plan om structureel de diverse wijken van onze stad te gaan bezoeken om daar met bewoners te praten over wat er speelt in hun wijk.Op woensdag 27 septembervond in het Leiehoes aan de Limburgiastraat de eerste bijeenkomst plaats voor de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig.Ondanks de concurrentie van het Champions League voetbal was de grote zaal goed gevuld en we zijn heel wat te weten gekomen over wat de mensen bezighoudt. Het is een illusie om te denken dat wij als raadsleden alle problemenvoor de mensen in de wijken kunnen oplossen, maar we kunnen wel bekijken hoe we samen met de mensen dingen kunnen veranderen c.q. verbeteren. Het volgende wijkbezoek vindt in oktober plaats op de Molenberg.

Lees verder
7 september 2006

Woningbouw in groengebieden

Het laatste half jaar is er in heel Parkstad een inventarisatie gemaakt van woningbouwplannen om te zien in welke ontwikkelingsfase deze plannen momenteel verkeren. Hierover komt, volgens een artikel in het LD van 1 september jl., binnenkort duidelijkheid in de vorm van het nieuwe structuurplan en de woonvisie Parkstad. De verwachting is dat er in 2030 ongeveer 50.000 minder mensen in deze regio zullen wonen en dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het aantal woningen dat gebouwd moet worden. Tot 2010 zullen er zo'n 2000 woningen bijgebouwd moeten worden en daarna beduidend minder vanwege de verwachte bevolkingskrimp.
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de SP-fractie schriftelijke vragen aan het College gesteld. Wij willen graag weten, wat de genoemde cijfers voor Heerlen betekenen. Verder staat er in het coalitieakkoord dat: "Nieuwbouwplannen voornamelijk in het centrum plaats dienen te vinden om de ontwikkeling van de binnenstad te ondersteunen. In ieder geval dienen er geen nieuwe 'terreinen in het groen' in ontwikkeling genomen te worden, tenzij al vastgestelde overeenkomsten dit niet meer kunnen beletten." Naar aanleiding hiervan willen we ook van het Colege weten wat dit betekent voor plannen, die zich al in de ontwikkelingsfase bevinden.

Lees verder
5 september 2006

Kunstgrasvelden

De SP-fractie stelt het College van B&W schriftelijke vragen over de commotie die onder andere in Arnhem ontstaan is over bepaalde kunstgras(voetbal)velden. Op tenminste1 plek zou de samenstelling van die mat kunnen leiden tot gezondheidsrisico's.

Lees verder
1 september 2006

Uit de commissies

Deze week vondende eerste commissie-vergadering nhet zomerrecesplaats. Wat wordt er zoal besproken in die commissies en/of de rondvraag?Een klein niet-uitputtend overzichtje van de bijdrages en/of vragen van de SP-fractie: van fietsenstalling totstadswal, van randweg in Hoensbroek tot culturele evenementen.

Lees verder
5 augustus 2006

De pot verwijt de ketel

Enige tijd geleden stelde de SP-fractie vragen over het voorbereidingsbesluit dat betrekking heeft op de zandgroeve Sigrano.Die vragen werden door het College beantwoord en op basis van die beantwoordingtrok de SP conclusies enliet een persbericht de deur uitgaan.Het Heerlense CDAnoemtvindt hetSP-persbericht over de beantwoording van schriftelijke vragen doorhet College inzakede zandgroeve Sigranogetuigen van 'dorpspolitiek' en 'theaterpolitiek'.

Lees verder
3 augustus 2006

Het rapport

AanbestedingCameratoezicht
Woensdagmiddag werd het onderzoeksrapport Aanbesteding cameratoezicht bekend. Naar aanleiding van eerdere krantenartikelen in LD/DDL werd door de raad opdracht gegeven tot het onderzoek.Terwijl het onderzoeksrapport woensdagmiddag nog bij de raadsleden op de deurmat moest vallen, werd er woensdagochtend in de krantop basis van zogenaamde welingelichte bronnenmelding gedaan van wat er in het rapport zou staan. De krant noemdeop basis van die bronnen vrdat het rapport geopenbaard was ook dat SP-wethouderRiet de Wit onder vuur zou komen te liggen.

Lees verder
26 juli 2006

Toilet

In de reeks 'kleine successes maken het groteverschil':

Lees verder
25 juli 2006

Gn woningbouw Sigrano

Een zojuist verzonden persbericht naar aanleiding van de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP-fractie over exlusieve woningbouw in de ontgronde zandgroeven van Sigrano:

Lees verder
22 juli 2006

Zij-ingang Glaspaleis

Kleine succesjes maken vaak het grote verschil. Een typerend voorbeeld:

Lees verder

Pagina's

U bent hier