h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

13 juli 2006

De fractie-evaluaeert...

Elke groep die vooruit wil en zichzelf wil verbeteren, kijkt geregeld kritisch terug en hoopvol vooruit.Zo ook de Heerlense SP-fractie. Vanavond vond n van de fractie-evaluaties plaats. Inhoudelijk en procesmatig. Kritisch en sfeervol.

Lees verder
13 juli 2006

Centrumvisie- plan van aanpak

Op 5 juli jongstleden nam de voltallige Gemeenteraad het voorstel aan om door middel van een Plan van Aanpak het centrum te verlevendigen en het oude plan van aanpak te wijzigen.

Lees verder
6 juli 2006

Arcus

23 juni 2006

Arcus- het vervolg

Donderdag in de gezamelijk commissievergadering werd het vraagstuk Arcus behandeld. Een enorm ingewikkeld en moeilijk dossier dat lange tijd in een impasse zat maar waarvoor uiteindelijk toch een oplossing op tafel is gekomen door de uitstekende inzet van met name de wethouders Riet de Wit (SP)en LexSmeets (PvdA). In de commissie werd gediscussieerd over de oplossing die nu op tafel ligt, de commissie bepaalt vervolgens of een voorstel rijp is voor behandeling in de raad (dat bleek volgens eengrote meerderheid het geval, de raadsbehandeling vindt plaatsop 5 juli).

Lees verder
27 mei 2006

Restaurant Glaspaleis

Het restaurant in het Glaspaleis, met het bedrijf Avenance als uitbater, heeft inmiddels een behoorlijke huurschuld opgebouwd. Tijdens het vorige College deed Avenance een verzoek tot 'kwijtschelding' van de huur, aangezien het restaurant niet rendabel zou zijn. Het toenmalige College liet het geheel gebeuren zonder in te grijpen en/of de zaak op te lossen.

Lees verder
4 mei 2006

Groeve Sigrano

In een raadsvergadering van 10 januari 2006 zorgde een amendement van de toenmalige coalitiepartijen (CDA, LH, OPH en Stadspartij) voor de volgende toevoeging aan een voorbereidingsbesluit met betrekking totde 'groene' herinrichting van de groeve Sigrano na ontgronding:

Lees verder
27 april 2006

Arbeidstijden Brandweer

Beroepsbrandweermannen zijn 54 uur op de kazerne. Die tijd bestaat uit werktijd (36 uur) en verplichte aanwezigheid (18 uur). Ze krijgen voor 36 uur betaald, wat neerkomt op ongeveer 1700 Euro. Door een aantal arresten van het Europese hof is de verplichte aanwezigheid bepaald als arbeidstijd. Volgens EU-richtlijnen en nationale wetgeving is de maximale arbeidstijd 48 uur per week. De brandweer mannen zijn dus 6 uur te lang op de kazerne. Ondanks een duidelijke uitspraak van de Europese rechter proberen VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie van Sociale Zaken het brandweerpersoneel langer dan 48 uur aan zich te binden.

Lees verder
27 april 2006

3%

Recentelijk stuurde Minister Dekker (VROM) een advies-schrijven met betrekking tot de buitenspeelruimtenaan alle gemeenten.In de brief adviseert Dekker de gemeenten om 3% van de voor wonen bestemde gebieden te bestemmen als formele buitenspeelruimte. Zij laat het aan de gemeenten over of zij dit advies opvolgen.

Lees verder
21 april 2006

kritische fractie

Wie denkt dat de SP-fractie achterover leunt nu er 3 SP-wethouders in het Heerlense College van B&W vertoeven, heeft het mis.

Lees verder
12 april 2006

Wethouders!

Dinsdag, 11 april 2006, vond de installatie van de nieuwe wethoudersploeg voor 2006-2010 plaats. 3 SP'ers, 2 PvdA'ers en 1 VVD'er.

Lees verder

Pagina's

U bent hier