h

Nieuws uit 2016

23 maart 2016

Privileges verboden!

Foto: Dominique Ducornez / Circle

Voorafgaande aan de Raadsvergadering in Heerlen, leverde de hele SP-fractie haar onbeperkte parkeerontheffingen voor Raadsleden in bij de burgemeester. Tegelijkertijd adviseert ze de rest van de Gemeenteraad dit  voorbeeld te volgen. Dit soort van privileges passen Raadsleden niet en blijken niet eens toegestaan. De SP pleitte er al langer voor om dit voorrecht af te schaffen maar kreeg hiervoor onvoldoende bijval. Daarom besloot de fractie vandaag om de daad bij het woord te voegen en de  vergunningen eenzijdig in te leveren. 

Lees verder
21 maart 2016

SIBELCO: een onverzadigbare Moloch

Foto: Yolanda Claessens

In 2009 werd er een zogenaamd Masterplan vastgesteld voor herinrichting van de zandafgravingen op de Brunssummerheide door Sibelco.  Partijen werden het hierover eens. Daarna werd er gewerkt aan een plan om het vastgestelde eindresultaat te bereiken, een zogenaamd Plan van Transformatie voor de Sibelcogroeve.  Sibelco liet zich in dit proces echter opnieuw van haar slechtste kant zien en trok zich weinig aan van de gemaakte afspraken. Het bedrijf wil nu opeens tot 2035 doorgaan met zandwinningsactiviteiten terwijl de einddatum van de huidige vergunningen  2020 is. Daarnaast wil Sibelco ook een veel groter deel van de laatste overgebleven  Mijnsteenberg afgraven. Daardoor zullen omwonenden vele jaren langer met overlast zitten. Bovendien leidt de houding van  Sibelco ertoe dat het vertrouwen in een breed gedragen eindplan nog maar heel klein is.

Lees verder
19 maart 2016

De stad is van ons allen!

Foto: Suna Suyoren L1 / L1

In het Limburgs Dagblad van 19 maart 2016 wordt de discussie over het monument, bedoeld als eerbetoon aan de mijnverleden, voortgezet. Onder de titel: "Over het belang van draagvlak" worden twee visies hierop, tegenover elkaar gezet. Aan de ene kant de visie van stedenbouwkundige Michel Habets. Hij stelt dat je discussies over kunst in de openbare ruimte aan vakmensen over moet laten. Ron Meyer daarentegen, pleit voor het betrekken van zo veel mogelijk mensen. Alleen zo ontstaat een monument dat eer betoont aan een verleden waar iedereen trots op wil zijn; een monument wat mensen raakt, ontroert of tot discussie aanzet. Een monument waar velen trots op kunnen zijn. Hieronder kunt u Meyers bijdrage lezen. 

Lees verder
15 maart 2016

Komst beeld mijnwerker afgeblazen?

Foto: Suna Suyoren (L1) / L1

Heerlen heeft een Mijnverleden waar Heerlenaren én de SP trots op zijn. Om die trots te symboliseren, werd al geruime tijd achter de schermen gewerkt aan een kunstwerk. Hierover verschenen zowel op 14 als op 15 maart 2016 artikelen in het LD. Dat van 14 maart droeg de sprekende kop: “Komst beeld
mijnwerker afgeblazen”. De SP wil meer weten over de gang van zaken, de alternatieven en over de manier om draagvlak te genereren en stelt daarom onderstaande vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
13 maart 2016

Laaggeletterdheid in relatie tot armoede en isolement in Heerlen

Foto: Dominique Ducornez

Recent onderzoek van de Universiteit Maastricht laat schokkende cijfers zien over laaggeletterdheid in Heerlen de regio Parkstad. In onze stad is 1 op de 6 laaggeletterd, wat neerkomt op een lees- en schrijfvaardigheid onder basisschoolniveau. Onder 65-plussers is het percentage zelfs 21%.

Lees verder
22 februari 2016

SP-fractie Provinciale Staten: Provincie moet omwonenden Buitenring Brunssum tegemoet komen

Foto: European Roads / Flickr.com

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten in oktober 2015 heeft de SP een motie ingediend die voorwaarden stelde aan verdere aanpassingen van de Buitenring. Deze mogen niet leiden tot een aantasting van natuur of leefbaarheid. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Daarnaast stelde de gemeenteraad van Brunssum  ook een voorwaarde aan deze aanpassing: deze mocht niet leiden tot meer geluidsoverlast voor omwonenden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier